Suoma_kuvitus_melojat2_ilmanlogoa_680x150.jpg

 

I-kilpi kriteeristö

Suoma ry:n I-kriteerit excel versioina alla (viimeisimmät päivitykset punaisella värillä):

Sivun alkuun

I-kilven käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot


1. Sopimuksen tarkoitus

Kansainvälisen, vihreän I-kilven käyttöoikeus on Suomessa lisensioitu Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry:lle. I-kilpi on SUOMA ry:n rekisteröity tavaramerkki.
Nämä yleiset ehdot koskevat I-kilven myöntämistä ja käyttöä matkailutoimiston tai neuvontapisteen tunnuksena.

2. Käyttöoikeus

I-tunnusta voivat käyttää SUOMA ry:n asettaman kriteeristön ja nämä ehdot täyttävät matkailutoimistot ja matkailuneuvontapisteet, joille lupa myönnetään anomuksesta. I-tunnuksen saaneet matkailutoimisto ja neuvontapisteet muodostavat "Palvelevat matkailutoimistot" -yhteistyöverkoston.

Käyttöoikeussopimus tehdään erikseen jokaisen käyttöoikeuden saaneen matkailutoimiston kanssa kirjallisesti.

I-kilven käyttöoikeus alkaa, kun käyttölupa on myönnetty ja käyttöoikeuden hakija on allekirjoittanut ja palauttanut käyttöoikeussopimuksen SUOMA ry:lle sekä maksanut joko jäsen- tai käyttöoikeusmaksun.

3. Käyttöoikeuden myöntäminen

Käyttöoikeuden myöntää I-jaos, joka toimii SUOMA ry:n vuosikokouksen vuosittain valitsemana ja valtuuttamana. I-jaoksen jäseninä on kolme (3) SUOMA ry:n varsinaisina jäseninä olevien I-toimistojen edustajaa ja kolme (3) käyttöoikeusmaksun maksaneiden I-toimistojen edustajaa sekä SUOMA ry:n puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja.
Lupapäätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Päätökset annetaan tiedoksi SUOMA ry:n hallitukselle.
Lupahakemuksia käsitellään kahden kuukauden välein.

4. Tähtiluokitus ja yleisten ehtojen muuttaminen

Matkailutoimistot jaetaan niiden palvelutason mukaisiin I-kilpikriteeristön luokkiin. I-kilvessä voi olla yksi-viisi (1-5) toimiston palvelutasoa osoittavaa tähteä. SUOMA ry määrittelee luokituksessa käytettävät kriteerit. Matkailutoimistolla on oikeus ottaa käyttöön joko tähdetön I-kilpi tai sen tähtiluokitusta kuvaava I-kilpi.

Suoma ry:llä on oikeus muuttaa tähtiluokituksen kriteerejä ja käyttöoikeuden yleisiä ehtoja. Muutos tulee voimaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun muutoksesta on ilmoitettu matkailutoimistoille.

Mikäli muutokset tähtiluokituksessa tai yleisissä sopimusehdoissa alentavat matkailutoimiston tähtiluokitusta, on toimistolla sille annetun ilmoituksen jälkeen kahdentoista (12) kuukauden siirtymäaika, jonka aikana on tähtiluokitusta muutettava. Mikäli SUOMA ry:n toimistolle ilmoittamat yleisten sopimusehtojen tai tähtiluokituksen muutokset johtuvat EU direktiivistä, lainsäädännön muutoksista, viranomaismääräyksestä, tai muusta vastaavasta ulkopuolisen tahon vaatimuksesta, on muutos tehtävä em. tahojen asettamassa aikataulussa.

Matkailutoimiston on vuosittain täytettävä ja palautettava SUOMA ry:n Internet sivuilta saatava valvontailmoitus, jolla tarkistetaan lupaehtojen edelleen täyttyminen ja myönnetyn tähtiluokituksen oikeellisuus. Samalla tarkistetaan julkaistavien yhteistietojen oikeellisuus. Matkailutoimiston on oma-aloitteisesti ja viivytyksettä tehtävä ilmoitus, mikäli alkuperäisen luvan ja tähtiluokituksen perusteena olevat asiat tai yhteystiedot ovat muuttuneet.

SUOMA ry:llä on oikeus muuttaa toimistolle myönnettyä tähtiluokitusta, mikäli se ei täytä alkuperäisen luokituksen mukaisia kriteereitä. Matkailutoimisto voi vuosittain valvontailmoituksen yhteydessä hakea luokituksen muuttamista.
Valvontailmoituksen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeussopimuksen irtisanomiseen.

5. Käyttöoikeusmaksu

Matkailutoimisto maksaa I-kilven käyttöoikeudesta vuosittain käyttöoikeusmaksun. SUOMA ry:n vuosikokous päättää vuosittain käyttöoikeusmaksun perusteet ja määrän. Mikäli matkailutoimisto on SUOMA ry:n jäsen tai liittyy jäseneksi, jäsenmaksu sisältää myös käyttöoikeusmaksun.

Käyttöoikeusmaksu tai SUOMA ry:n jäsenmaksu peritään täysmääräisenä siltä kalenterivuodelta, jona I-kilven käyttöoikeus tai jäsenyys alkaa, tai jonka aikana käyttöoikeus tai jäsenyys päättyy.

6. I-kilven käyttäminen

Uudistetut I-kilvet on otettava käyttöön painotuotteissa ja sähköisessä viestinnässä viivytyksettä.
Matkailutoimisto voi käyttää I-kilpeä osoittamaan toimiston sijainnin, jolloin kilpi voi olla toimiston seinässä, ikkunoissa tai toimiston välittömässä läheisyydessä olevassa valo- tms. taulussa. Toimisto voi käyttää merkkiä sisätilojen somisteina tai sijoittaa kilpiä ohjaamaan asiakkaita toimistorakennuksen sisällä. Toimisto voi käyttää I-kilpeä sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa tai muussa vastaavassa käyttötarkoituksessa, joissa I-merkki on selkeästi yhdistettävissä toimistoon ja sen nimeen. I-merkkiä ei saa käyttää etäopasteena tai ilmaisemaan muuta kuin miehitettyä matkailuneuvontatoimistoa. I-kilpeä tulee käyttää SUOMA ry:n antamien graafisten ohjeiden mukaisesti, jotka ovat SUOMA ry:n Internet-sivuilla osoitteessa www.suoma.fi.

Kaikki I-kilpitoimistot kuuluvat automaattisesti ”Palvelevat matkailutoimistot” yhteistyöverkostoon ja niillä on oikeus käyttää I-kilven lisäksi ”Palvelevat matkailutoimistot” tunnusta.

7. Tietojen julkaiseminen

SUOMA ry voi luovuttaa ”Palvelevat Matkailutoimistot” nimikkeellä I-toimistojen osoiterekisterin käytettäväksi erilaisissa hakemistoissa, julkaisuissa tai muissa SUOMA ry:n toiminnan kannalta perustelluissa tarkoituksissa. Mikäli matkailutoimisto tai SUOMA ry irtisanoo käyttöoikeussopimuksen, toimiston tiedot poistetaan viivytyksettä rekistereistä. Sopimuksen voimassa ollessa julkaisuihin annetut tiedot voidaan julkaista sopimuksen päättymisen jälkeen, mikäli niiden poistaminen julkaisuista ei ole aikataulullisesti tai muuten kohtuudella mahdollista. SUOMA ry ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu, mikäli matkailutoimiston tiedot jäävät SUOMA ry:n tai sen yhteistyötahojen virheen takia julkaisematta tai ne julkaistaan virheellisessä muodossa.

8. Käyttöoikeusluvan voimassaolo ja päättyminen

Käyttöoikeussopimus on voimassa toistaiseksi. SUOMA ry:llä on oikeus irtisanoa sopimus, mikäli toimisto ei enää täytä lupaehtoja tai on toistuvasti rikkonut niitä, on laiminlyönyt käyttöoikeusmaksun tai käyttöoikeusmaksun sisältävän SUOMA ry:n jäsenmaksun maksamisen määräajassa tai on muutoin toiminut niin, että sen toiminasta on olennaista haittaa SUOMA ry:lle, sen jäsenille tai yhteistyökumppaneille. Irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta.

Mikäli toimisto irtisanoo sopimuksen ja luopuu I-kilven käyttöoikeudesta, sen tulee irtisanoa käyttöoikeussopimus viimeistään kolme (3) kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. Tällöin sopimus päättyy kalenterivuoden lopussa. Mikäli irtisanominen tapahtuu tätä myöhemmin, poistetaan toimisto mahdollisuuksien mukaan eri rekistereistä, mutta se on velvollinen maksamaan käyttöoikeusmaksun seuraavalta kalenterivuodelta.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Käyttöoikeussopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun erimielisyydestä ja sen perusteista on ilmoitettu kirjallisesti toiselle sopijapuolelle, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Sivun alkuun

I-kilven käyttöoikeusmaksut

Matkailutoimisto maksaa I-kilven käyttöoikeudesta vuosittain SUOMA ry:n jäsenmaksun tai käyttöoikeusmaksun.

SUOMA ry:n vuosikokous päättää vuosittain maksujen perusteet ja määrän. Mikäli matkailutoimisto on SUOMA ry:n jäsen tai liittyy jäseneksi, jäsenmaksu sisältää myös käyttöoikeusmaksun. Mikäli matkailutoimisto ei ole SUOMA ry:n jäsen, se maksaa I-kilven käyttöoikeusmaksun.

SUOMA ry:n jäsenmaksu tai käyttöoikeusmaksu peritään täysmääräisenä siltä kalenterivuodelta, jona I-kilven käyttöoikeus tai jäsenyys alkaa, tai jonka aikana käyttöoikeus tai jäsenyys päättyy.

Käyttöoikeusmaksut näkyvät kohdassa Toiminta ja siellä olevassa vuosikokouksen vahvistamassa toimintasuunnitelmassa.

Sivun alkuun

I-kilven käyttöoikeussopimus

Sivun alkuun

I-kilven käyttöoikeushakemus

Sivun alkuun

Tunnuksien graafiset ohjeet


Tourist Information -tunnuksen muoto ja värit

Matkailuneuvontatoimiston virallinen merkki.

Palvelevat matkailutoimistot -tunnus

Tunnusta voidaan käyttää Tourist Information -kilven yhteydessä saman levyisenä.

Sivun alkuun

I-kilvet

Tunnuksen ladattavat tiedostomuodot:

 0T.jpg EPS
PDF
TIFF 
     1T.jpg EPS
PDF
TIFF 
     2T.jpg EPS
PDF
TIFF
 3T.jpg  
EPS
PDF
TIFF
     4T.jpg  
EPS
PDF
TIFF
     5T.jpg  
EPS
PDF
TIFF

 

 palvelevat_kilpi.jpg EPS
PDF
TIFF 

- PDF (kvektorigrafiikkaa, vapaasti skaalattava, neliväri)
- EPS (kvektorigrafiikkaa, vapaasti skaalattava, spottiväri;pms 348)
- TIF (bittikarttatiedosto, 300 dpi/30X40 mm, RGF-värit)

Sivun alkuun