Suoma ry:n toiminta

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1. - 31.12.2020

1. Toiminnan tarkoitus ja keskeiset tavoitteet

SUOMA ry on jäsenorganisaatioidensa ja näiden kanssa yhteistyössä toimivien matkailuyritysten puolueeton edunvalvoja ja verkostoitumisen edistäjä. Yhteistyöllä ja hyvien käytäntöjen jakamisella parannetaan sekä matkailuorganisaatioiden että matkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja toimintakykyä. SUOMA ajaa koko matkailuelinkeinon etua vaikuttamalla matkailun valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä toimimalla mahdollisimman aktiivisesti eri foorumeilla ja yhteistyöryhmissä. Erityisen tärkeää on vaikuttaminen myös jokaisen jäsenen omalla alueella siten, että matkailu teollisuusalana ymmärretään ja siihen panostetaan myös paikallisesti.

SUOMA panostaa voimakkaasti kotimaan yhteismarkkinointiin yhteistyössä matkailuorganisaatioiden ja yritysten kanssa erityisesti ”100syytä lomailla kotimaassa -kampanjan” avulla, joka toteutetaan
v. 2020 kolmatta kertaa. Kampanjan tulokset ovat olleet kasvussa joka vuosi ja v. 2019 ylitettiin miljoonaan kohdekorttiavauksen raja jo elokuun alkupuolella. Myös kampanja-ajan pidennys kahdella kuukaudella todettiin onnistuneeksi ja se vastaa elinkeinon toiveita kesämatkailukauden jatkamisesta aktiivisella markkinoinnilla.

SUOMA edistää monin toimenpitein matkailun arvostusta toimialana ja ajaa määrätietoisesti hankkeita, joilla parannetaan matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta. Erityisesti tuodaan esille ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun vientiin rinnastettavia tulovaikutuksia, matkailun tuottamaa arvonlisä- ja muuta verokertymää sekä pysyvien työpaikkojen luomista kaikkialle maahan.

Perustana on kuitenkin kotimaisen matkailun lisääminen, koska sen osuus yöpymisistä on yli 70%. Kotimaan matkailijat pitävät matkailuyritykset toiminnassa ympäri vuoden ja tämä taas auttaa yritysten kehittymistä kansainväliselle taholle. Yhtenä keinona SUOMA ajaa entistä intensiivisemmin koulujen loma-aikojen siirtämistä, koska sillä on suora vaikutus kotimaisen kesämatkailukauden jatkamiseen ja sitä kautta myös ulkomaisten matkailijoiden palvelujen laajuuteen syyskesällä.

SUOMA pitää tärkeänä myös Suomen luonnonarvoista huolehtimista erityisesti luontoon tukeutuvilla matkailualueilla ja vastustaa ympäristöä vaurioittavan teollisuuden sijoittumista niiden läheisyyteen.
Luonto on koko Suomen matkailuvetovoiman perusta, jota ei saa päästää heikentymään. Suomen valinta vuoden 2019 maailman parhaaksi luontomatkailumaaksi velvoittaa entistä enemmän huolehtimaan luonnonarvoista.

SUOMA näkee kansainvälisen matkailun toimintaedellytysten kannalta tärkeänä hyvien liikenneyhteyksien säilyttämisen ja kehittämisen. Erityisesti tulisi huolehtia maakuntakenttien säilymisestä, koska kansainvälisessä matkailussa kohteiden tarkastelu tapahtuu suurelta osin lentopohjaisesti.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2020:

Kotimaan matkailutarjonnan tehostettu yhteismarkkinointi

Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu on hyvässä kasvuvauhdissa, mutta kotimaan matkailualla on edelleen tärkein rooli matkailutoimialan kokonaistuloksen kannalta. Sen osuus koko maan ympärivuotisista yöpymisistä on lähes 70% ja suuressa osassa maata yli 85%.

SUOMAn jäsenorganisaatiot toimivat aktiivisesti yhteistyössä Visit Finlandin kanssa kansainvälisillä markkinoilla, mutta SUOMA ottaa järjestönä vastuuta kotimaan matkailun kasvuun tähtäävistä toimenpiteistä ja erityisesti valtakunnallisesta yhteismarkkinoinnista.

100 syytä lomailla kotimaassa -kampanja jatkuu SUOMAn pysyvänä toimenpiteenä

SUOMAn johdolla käynnistettiin v. 2017 kotimaan matkailun vuosikymmeniin suurin yhteiskampanja, 100 syytä matkailla Suomessa, joka nosti uudenlaisella herättävällä tavalla kotimaan osin vähemmän tunnettujakin kohteita esille.

Kampanjaa jatkettiin kesällä 2018 ja panostuksia lisättiin kesälle 2019, jolloin myös kampanjakautta pidennettiin kahdella kuukaudella toukokuun alusta syyskuun loppuun. Kampanjassa oli ennätysmäärä osallistujia koko maan kattavasti ja uutena suuraluekokonaisuutena mukaan tuli Lappi. Saaristoasiain neuvottelukunta panosti merkittävästi saaristo- ja vesistöalueiden näkyvyyden nostamiseen erityisesti kauden alussa keväällä ja syksyllä koulujen alkamisen jälkeiseen aikaan. Myös TEM tuki kampanjaa jo toista kertaa ja tuen avulla pystyttiin tehostamaan monia mainonnan osa-alueita. Valtakunnallisista tahoista oli lisäksi mukana mm. VR, Museoliitto, Tallink-Silja, Lomalaidun, Alvar Aalto Säätiö, Metsähallitus. Maralta saatiin merkittävää tukea kampanjaviestinnän välittämisessä Maran jäsenistölle.

Kampanjan tulokset olivat sen kaikilla osa-alueilla erittäin hyviä ja konkreettisena mittarina 100syytä kampanjasivujen https://100syyta.fi/ kohdekortteja avattiin 1.150.000 kertaa, missä on kasvua edelliseen vuoteen n. 33%. Myös kotimaisten yöpymisten kasvu oli merkittävää, toukokuussa 4,4%, kesäkuussa 6,7% ja heinäkuussa 7,0%. Yöpymisvuorokausien kasvu oli yhteensä n. 313.000 yvrk edellisen kesän vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintasuunnitelman laatimisen aikaan elokuun ja syyskuun tilastoja ei ollut käytettävissä. Kampanjan myötä saatiin keväästä alkaen jatkuvaa mediahuomiota ja se toi lisää positiivista virettä kotimaan matkailuun ja lisäsi myös SUOMAn tunnettavuutta.

Kampanjan vieminen voimakkaasti kaikkiin merkittäviin sosiaalisen median kanaviin ja tärkeimpiin digikanaviin on osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi, jolla saadaan paras panos/tuotos tulos.

Hyvien tulosten siivittämänä kampanjaa jatketaan myös kaudella 2020 ja tavoitteena on koota 500.000 euron kampanjabudjetti ja nostaa kotimaan tarjonta ja 100syytä brändi entistä voimakkaammin kuluttajien tietoisuuteen.
SUOMA on tehnyt periaatepäätöksen 100syytä brändin kehittämisestä ja kampanjan koordinoimisesta pysyvänä toimenpiteenä. Brändin tunnettavuus kasvaa vuosi vuodelta ja kuluttajat oppivat sen tuntemaan kotimaan matkailun pääkanavana ja 100syytä.fi sivuston kotimaanmatkailun virallisena sivuna. Kampanjan ulkoistamista jatketaan kaksi kampanjaa hyvin toteuttaneen Drama Queen (toimi aikaisemmin Satumaa nimellä) toimiston kanssa. Ulkoistamisen myötä SUOMAlla ei ole taloudellista riskiä kampanjan toteutuksesta. SUOMAn panos on koordinointiin liittyvä työresurssi.

Kampanjan budjetin kannalta on oleellista, että mahdollisimman moni matkailualue ja organisaatio budjetoi kampanjaosallistumisen jo syksyllä niin, että valmius kampanjan käynnistämiseen saadaan tehtyä ajoissa toukokuun alussa. Kampanjan sadan kohdekortin tuottaminen, digi- ja some näkyvyyksien luominen sekä 100syytä kampanjasivuston rakentaminen on useiden kuukausien työ, joka täytyy aloittaa täysipainoisesti helmikuun alussa.

100 syytä matkailla Suomessa -teema kiinnitetään näkyvästi myös Matka -messut esiintymiseen, SUOMA ryhmämyyntikiertueeseen ja muihin mahdollisiin SUOMAn esiintymisiin. Tavoitteena on, että sekä kuluttajat että elinkeino säilyttävät kosketuksen kampanjaan ympäri vuoden.

MATKA messuilla 100syytä kampanjan ennakko-avaus

MATKA 2020 -messuilla toteutetaan jo 11. kertaa Palvelevat matkailutoimistot –infokokonaisuus.
Messuosasto brändätään nyt kokonaisuudessaan 100syytä ilmeen mukaiseksi. Osastolla käynnistetään myös facebook/instagram kilpailut, joilla kuluttajia aktivoidaan olemaan kosketuksissa kampanjaan jo talvella. Kuukausittaiset palkintoarvonnat tuovat 100syytä FB ja IG -sivustoille toistuvia kävijöitä.

Halleissa kiertävinä oppaina toimii edellisten vuosien tapaan n. 100 matkailualan opiskelijaa useista matkailualan oppilaitoksista. Toiminta on saanut vuodesta toiseen hyvää palautetta sekä näytteilleasettajilta että messuvierailta. Infotoiminnan lisäksi tapahtuma tutustuttaa oppilaitoksia, SUOMAa ja sen jäsenorganisaatioita toisiinsa. Samalla opiskelijat oppivat käytännön tasolla tuntemaan matkailualueita. 100syytä kampanja tunnukset näkyvät myös oppaiden asuissa. Edellä mainitut toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä messuorganisaation kanssa.

100syytä tehdä ryhmämatka kotimaassa

SUOMA ryhmämatka –myyntikiertueet ovat vuodesta toiseen jo 26 vuoden ajan osoittaneet tarpeellisuutensa kotimaan ryhmämatkailun tehokkaana foorumina ja ovat selkeästi suurin Suomessa järjestettävä matkailun myyntitapahtuma. SUOMAn jäsenorganisaatioiden tulisi entistä enemmän osallistua kierroksille yhdessä alueensa matkailuyritysten kanssa, jolloin osallistumisesta saadaan irti paras kokonaisteho. Myyntikiertueen ulkoiseen ilmeeseen ja jaettaviin materiaaleihin tuodaan 100syytä brändi-ilme. Vuonna 2020 toteutetaan kaksi neljän päivän kiertuetta ensimmäinen helmikuussa ja toinen lokakuussa. Kiertueen hoitaminen on ulkoistettu Ykkösmedia Oy:lle ja erittäin hyvin toiminutta yhteistyötä jatketaan. https://www.ykkosmedia.fi/suoma/

Koulujen loma-aikojen siirto

SUOMA jatkaa entistä määrätietoisemmin koulujen kesälomien siirtoon tähtäävää vaikuttamista. Ministeri Lintilän aloitteesta v. 2018 tehty selvitys tukee siirron tarpeellisuutta ja selvityksen mukaan suora matkailutulon lisäys olisi sen myötä yli 200 miljoonaa euroa. Siirto tekisi myös elokuusta täysipainoisen lomakuukauden ja palvelut olisivat nykyistä kattavammin käytössä ulkomaisten matkailijoiden keskeisenä loma-aikana. Matkailuelinkeino on yksimielisesti siirron takana, mutta asian vieminen eteenpäin vaatii laajempaa taustaa muilta elinkeinosektoreilta.

SUOMA tulee käymään keskusteluja erityisesti suurten ammattiliittojen, Keskuskauppakamarin, EK:n työantajaliittojen kanssa. Samalla erityisesti ammattiliitoja aktivoidaan 100syytä kampanjan viestintään.

Matkailuneuvontatyön tulevaisuuden palvelutarpeiden kartoittaminen ja palveluluokituksen uudistaminen

Nykyinen i-kilpikriteeristö on ollut käytössä pienin uudistuksin vuodesta 2007 lähtien. Vihreää i-kilpeä käyttäviä matkailuneuvontapisteitä on koko maan kattavasti 100 kpl. Kriteeristön ja toimistojen verkostoitumisen myötä on pystytty parantamaan laatua ja selvästi lisäämään vihreän i-kilven tunnettavuutta.

Matkailijoiden palvelutarpeet ovat muuttuneet tänä aikana merkittävästi ja sen myötä myös matkailutoimistojen rooli on suuntautunut some- ja digiympäristön ylläpitoon ja sitä kautta tapahtuvaan viestintään. Toisaalta ulkomaisten asiakkaiden määrään kasvaessa matkailuneuvontapisteistä on tullut entistä tärkeämpi osa palveluketjua. Neuvontapisteiden valtakunnallinen verkottuminen nähdään tärkeänä sekä toimistojen osaamisen kehittämisen että matkailun palvelukuvan kannalta.

Tarpeita palveluluokituksen tarkastelulle ja uudistamiselle on selkeästi olemassa. Matkailuneuvonnan tulevaisuuden palvelutarpeiden kartoituksella ja toimistojen palveluluokituksen uudistustyöllä ennakoidaan tulevaisuutta vuoteen 2025 saakka.

SUOMAn I-jaos vastaa uudistamissuunnitelman valmistelusta ja toimintavuoden aikana suunnitelma viedään kattavaan i-toimistojen käsittelyyn ennen lopullisia päätöksiä yhdistyksen hallituksessa ja tarvittaessa vuosikokouksessa.

Sivun alkuun

2. Jäsenistö

SUOMA ry:n jäsenmäärä on 12 varsinaista alueorganisaatiojäsentä (ml. matkailukeskusjäsenet) ja 41 matkailutoimistojäsentä ja 10 yhteistyöjäsentä. Tämän lisäksi toiminnassa on mukana i-toimistojen käyttöoikeusmaksulla 59 i-toimistoa. Osalla alueorganisaatiojäseniä on useita i-toimistoja ja osalla i-toimistojäseniä useita i-pisteitä. Yhteensä verkostoon kuuluvia organisaatioita ja näiden toimipisteitä on 122. Yhteistyöjäsenyyksien määrää kasvatetaan harkitusti valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

Sivun alkuun

3. Hallitus

Sääntöjen mukaan vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä ja lisäksi jokaiselle valitaan varajäsen. Vuonna 2020 hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, joista vähintään kaksi valitaan matkailutoimistojen edustajista.

Hallitus nimeää SUOMA ry:n edustajat valtakunnallisten ja muiden laaja-alaisten yhteisöjen hallintoelimiin.

Sivun alkuun

4. I-jaos

Vuosikokouksen päätöksellä valitaan i-jaos, johon v. 2020 kuuluu seitsemän jäsentä aikaisemmin käytäntönä olleen kuuden jäsenen sijasta. Lisäresursointi on tarpeen palveluluokitustyön toteuttamisen takia. Näiden lisäksi i-jaoksen kokouksiin osallistuu myös yhdistyksen toiminnanjohtaja ja tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja. I-jaokseen valitaan mahdollisimman hyvin erityyppisiä i-toimistoja edustava koostumus. I-jaos valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

I-jaoksen tehtävänä on käsitellä vihreän-kilven käyttöoikeushakemukset ja myöntää käyttöluvat. Lisäksi i-jaos käsittelee myös muita matkailutoimistojen kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen liittyviä asioita ja järjestää resurssien puitteissa verkostoitumistilaisuuksia ja koulutusta i-toimistojen työntekijöille. I-jaoksen keskeinen tehtävä vuoden 2020 aikana on kartoittaa i-toimistojen tulevaisuuden palvelutarpeita ja valmistella palveluluokituksen uudistussuunnitelma.

Sivun alkuun

5. Henkilöstö

SUOMA hankkii ostopalveluna osa-aikaisen toiminnanjohtajan ja taloushallinnon palvelut. Sihteeripalveluita ja muita ulkoisia palveluita hankitaan tarvittaessa hallituksen päätöksin budjetin sallimissa rajoissa.

Sivun alkuun

6. Kokoukset

Hallitus kokoontuu v. 2020 vähintään neljä kertaa. I-jaos käsittelee lupahakemukset pääsääntöisesti sähköpostikokouksissa ja muita asioita varten kokoonnutaan erikseen 3-4 kertaa. Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti syyskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään ajankohtaisiin asioihin ja tulevaisuuden trendeihin painottuva seminaari.

Sivun alkuun

7. Edustajat työryhmissä ja yhteisöjen hallintoelimissä

SUOMAn hallitus nimeää edustajat työryhmiin. Työryhmiin valitut henkilöt tuovat kokouksissa esille SUOMAn kannan ja toivomukset. Työryhmien jäsenet informoivat säännöllisesti hallitusta ja toiminnanjohtajaa.

SUOMAn lausunnot antaa hallitus. Hallitus pyytää tarvittaessa tärkeisiin SUOMA ry:lle kohdistettuihin lausuntopyyntöihin kommentit jäsenistöltä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista.

SUOMAn tavoitteena on olla mukana mahdollisimman laajasti valtakunnallisessa matkailuun liittyvässä päätöksenteossa ja valtakunnallisesti tärkeiden hankkeiden valmistelussa. SUOMA erityisen aktiivinen TEM:n suuntaan kotimaan matkailun kehittämisen organisointiin liittyvissä kysymyksissä.

Sivun alkuun

8. Koulutus

SUOMA toteuttaa tarvittaessa räätälöityä koulutusta jäsenistön tarpeiden mukaan. Pääsääntöisesti kuitenkin markkinoidaan yhteistyötahojen koulutustarjontaa. Yhteistyöjäsenistä SMAL on aktiivinen kouluttaja ja erityisesti asiantuntija matkapakettilain osalta, Matkamessuilla on laaja Matkatieto ohjelma ja myös Maralla on runsaasti koulutustarjontaa.

SUOMAn vuosiseminaari on kaikille SUOMAn piiriin kuuluville avoin ja laadukas koulutustapahtuma ja se pidetään syyskokouksen yhteydessä.

SUOMA on yhdessä Kuntaliiton ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n
kanssa kuntamarkkinointia ja viestintää edistävän PIIRI yhteisön organisoija. PIIRI tarjoaa vuosittain erittäin monipuolisen pääseminaarin ja 3-4 muuta maksutonta koulutuksellista tapahtumaa.
Piiri organisoi myös Kuntamarkkinoinnin SM kisat, joihin matkailuorganisaatioiden kannattaa aktiivisesti osallistua.

SUOMAn aloitteesta Opetushallituksen tukemana syntynyt Matkailuakatemia on 10 matkailualan oppilaitoksen verkostomainen koulutus, joka ei kuitenkaan ole vielä löytänyt lopullista muotoaan ja pysyvää toimintamallia. Suurin haaste on sen vetovastuussa, joka ei muutaman vuoden kokeilun perusteella toimi oppilaitosten vuorovedolla.
SUOMA tarkkailee Matkailuakatemian tilannetta ja osallistuu tarvittaessa sen jatkokehittämiseen.

Sivun alkuun

9. Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterin avulla alueorganisaatiot, matkailutoimistot ja yhteistyöjäsenet voivat päivittää omia tietojaan ja nähdä muiden toimijoiden perustiedot. Lisäksi rekisteriohjelman kautta luodaansuomi.fi sivujen jäsenluettelo ja hoidetaan jäsenmaksu- ja i-lupa laskujen tuottaminen. Rekisterin perusteella lähetetään myös kaikki SUOMAn sisäiset tiedotteet.

Vastuu tietojen ajantasaisuudesta on jokaisella jäsenellä ja erityisen paljon puutteita on havaittu henkilötietojen sekä osoite ja laskutustietojen päivittämisessä.

Vihreän i-kilven sopimuksissa määritelty omavalvontailmoitusvelvoite on tullut pakolliseksi auktorisoinnin ehdoksi kerran vuodessa tehtävänä. Omavalvontailmoitusten tekemisessä on ollut huomattavia laiminlyöntejä ja tämä aiheuttaa vuosittain ylimääräistä työtä ja johtaa mm. laskujen uusintaan, mikäli laskutusosoitteen muutosta ei ole päivitetty. Kaikkien i-toimistojen tulee jatkossa tehdä omavalvontailmoitus sopimuksen mukaisella tavalla.

Sivun alkuun

10. Tutkimus ja matkailun vaikutusten mittaus

SUOMAn oma tutkimustoiminta keskitetään 100syytä kampanjan vaikutusten mittaamiseen ja sen kehityksen seuraamiseen. Lisäksi selvitetään kyselyillä tarpeen mukaan jäsenistön tilaa ja toiveita.

Kotimaan matkailun aseman ja arvostuksen vahvistumisen myötä tarpeita on myös laajemmalle kotimaan matkailijoiden profiileja, matkustusmotiiveja, tiedonhankintaa ja varauskäyttäytymistä selvittävälle tutkimukselle. SUOMA toteutti aikaisemmin tämän tyyppisen tutkimuksen yhteistyössä Taloustutkimus Oy:n kanssa, mutta se tuottamisesta luovuttiin kustannussyistä. Tutkimuksen rahoittamisesta neuvotellaan TEM:n kanssa.

Sivun alkuun

11. Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Sisäinen tiedottamisen tärkeimpänä välineenä on kokemusten pohjalta edelleen sähköpostiviestintä, jolla voidaan ohjata suoma.fi sivuille laajempiin tietosisältöihin. Sivuilta löytyy mm. 100syytä kampanjamateriaalit ja kaikki ajankohtaiset tiedotteet. Kotisivujen sisältöä ja rakennetta kehitetään resurssien puitteissa.

Ulkoinen viestinnän painopiste on 100syytä kampanjan yhteydessä tehtävässä mediaviestinnässä, joka on onnistunut erinomaisesti. Kampanjaviestinnän yhteydessä SUOMA on tuotu systemaattisesti esille myös järjestönä ja SUOMA:n asema kotimaan matkailun asiantuntijana on merkittävästi vahvistunut. Muuta ajankohtaisviestintää tehdään tarpeen mukaan esimerkiksi mielipidekirjoitusten muodossa sekä keskeisiin toimenpiteisiin liittyen. Vuoden 2018 aikana käyttöönotettua uutta visuaalista ilmettä pidetään johdonmukaisesti esillä.

Sivun alkuun

12. Talous

SUOMA ry:n kokonaisbudjetti vuodelle 2020 on 82.240 euroa.

Jäsenmaksut/I-käyttöoikeusmaksut:  
Alueorganisaatiojäsenet / matkailukeskusjäsenet 830 €

I-toimistot

525 € (myös käyttöoikeusmaksu sama)
I-toimistojen sivupisteet 105 € (käyttöoikeusmaksu)
Yhteistyöjäsenet 715 €

Palkkiot ja matkakulujen korvaukset:

Palkkioita SUOMA:n hallituksen ja i-jaoksen jäsenille tai edustajille työryhmissä ei makseta. Matkakuluja voidaan korvata hallituksen päätöksellä tapauskohtaisesti, mikäli edustajan oma työantaja ei niitä korvaa.

SUOMA ry:n pitemmän tähtäimen talousrakennetta, ansaintalogiikkaa ja kustannusrakenteita tarkastellaan vuosittain hallitustyöskentelyn osana.

Sivun alkuun

13. Yhteistyötahot ja jäsenyydet

SUOMA pyrkii laaja-alaiseen yhteistyöhön muiden valtakunnallisten matkailuun vaikuttavien tahojen kanssa. Jatkuvaa yhteistyötä tehdään mm. seuraavien toimijoiden kanssa:

VISIT FINLAND/BUSINESS FINLAND
Matkailualueet ja organisaatiot ovat olleet aktiivisesti ja ratkaisevassa roolissa mukana VisitFinlandin kasvuohjelmissa ja kansainvälisessä markkinoinnissa. Nyt painopisteenä erityisesti laajan Lakeland alueen kampanjointi, jonka toteutuksessa SUOMAn matkailuorganisaatioilla on keskeinen rooli.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TEM
Ministeriön matkailusta vastaavan ministeriin ja virkamieheen ja muihin avainhenkilöihin pidetään jatkuvia yhteyksiä. Yhteydenpidossa korostuu kotimaan matkailun edistäminen, tilastoinnin laajentaminen ja loma-aikojen siirtoon liittyvä selvitys sekä erityisen tärkeänä aiheena 100syytä kampanjatuen jatkuvuus. TEM on tukenut kampanjaa sekä 2018 että 2019. SUOMA käy TEM:n kanssa keskustelua myös laajemmasta kotimaan matkailun kehittämisestä, jota tuotiin esille TEM:n v. 2019 teettämässä kotimaan matkailun selvityksessä.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MMM
Ministeriön alaisena toimii SUOMAn pitkäaikainen messuyhteistyökumppani Saaristoasiain neuvottelukunta, joka osallistui v. 2019 merkittävällä panostuksella myös 100syytä kampanjaan. Neuvottelukunnan kanssa käydään jatkokeskustelut 2020 kampanjaan osallistumisesta. Lisäksi ministeriön hallinnonalaan kuuluu matkailun kannalta tärkeitä virastoja ja laitoksia kuten Metsähallitus, Luonnonvarakeskus Luke ja matkailurahoitukseen vaikuttava Maaseutuvirasto Mavi.

SUOMEN MATKATOIMISTO-ALAN LIITTO SMAL
Suomen matkatoimistoalan liiton kanssa jatketaan yhteistyötä ja yhtenä osa-alueena on MATKA- messujen aikana järjestettävä Matkatieto -koulutus. SMAL on tärkeässä roolissa uuden matkapakettilain koulutukseen ja käytännön tulkintoihin liittyvissä asioissa. SUOMA on SMAL:n toimialajäsen ja SMAL on SUOMAn yhteistyöjäsen.

LINJA-AUTOLIITTO
Linja-autoliitto SUOMAn yhteistyöjäsen. Erityisesti Linja-autoliiton tilausliikenteeseen painottuneet jäsenyritykset ovat tärkeä kohderyhmä SUOMA -kiertueen kannalta, mikäli näitä saadaan tuomaan ryhmämatkoja tekevien asiakkaidensa edustajia kiertuetapahtumiin. Yhteistyötä tulisi kokonaisuutena aktivoida.

MATKA -MESSUT
Matka -messuihin liittyvää yhteistyötä on kuvattu tarkemmin kohdassa ”keskeiset tavoitteet”.
Toiminnanjohtaja sekä Satu Hirvenoja Visit Turku, ovat SUOMAn edustajina MATKA -messujen kehitysryhmässä.

PIIRI
SUOMA on ollut jo 13 vuoden ajan aktiivisesti kehittämässä yhdessä Kuntaliiton ja SEKES ry:n kanssa PIIRI yhteisöä (www.piiri.info), johon kaikki SUOMAn toiminnassa mukana olevat henkilöt voivat maksutta liittyä. Piirin tavoitteena on kehittää kunnallisen sektorin markkinointi- ja viestintävalmiuksia. Piiri järjestää vuosittain useita koulutustapahtumia ja kuntamarkkinoinnin SM -kilpailun joka huipentuu vuosittain toukokuussa järjestettävään pääseminaariin.
SUOMAn tavoitteena on pitää matkailua esillä osana kuntamarkkinointia ja matkailuorganisaatioiden aktiivinen osallistuminen Piiri tapahtumiin ja SM -kisaan edesauttaa matkailun roolin esilletuomista kuntasektorilla.

MARA RY
Maran kanssa on tehty hyvää yhteistyötä mm. 100syytä kampanjan tiedottamisessa Maran laajalle jäsenkentälle. Useat SUOMAn jäsenorganisaatiot ovat Maran jäseniä.

ELY-KESKUKSET
SUOMA toimittaa vihreää I-kilpeä käyttävien toimistojen luetteloa säännöllisesti Elylle ennakko-opastehakemuksiin liittyen. Pääsääntöisesti lupa myönnetään vain vihreän I-kilven käyttöluvan saaneille toimistoille.

Ely -keskukset ovat nykyisin tärkein matkailun julkinen rahoittaja sekä kehittämis- että investointihankkeiden osalta. On tärkeää, että alueorganisaatiot pitävät säännöllistä yhteyttä oman alueensa Ely -keskusten matkailuasioista vastaaviin henkilöihin.

LOMA-AIKOJEN SIIRTOON LIITTYVÄT KESKUSTELUTAHOT
SUOMA pyrkii saamaan loma-aikojen siirtoa tukemaan mahdollisimman laajat tahot. Keskustelua tullaan käymään erityisesti Keskuskauppakamarin, Suomen yrittäjien, EK:n ja suurimpien ammattiliittojen kanssa. Ammattiliitoista PAM:n kanssa on käyty keskusteluja vuoden 2019 aikana ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa loma-aikojen siirtoa selvitettiin laajasti jo v. 2012.