Suoma ry:n toiminta

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1. - 31.12.2019

1. Toiminnan tarkoitus ja keskeiset tavoitteet

SUOMA ry on jäsenorganisaatioidensa ja näiden kanssa yhteistyössä toimivien matkailuyritysten puolueeton edunvalvoja ja verkostoitumisen edistäjä. Yhteistyöllä ja hyvien käytäntöjen jakamisella parannetaan sekä matkailuorganisaatioiden että matkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja toimintakykyä. SUOMA ajaa koko matkailuelinkeinon etua vaikuttamalla matkailun valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä toimimalla mahdollisimman aktiivisesti eri foorumeilla ja yhteistyöryhmissä. Erityisen tärkeää on vaikuttaminen myös jokaisen jäsenen omalla alueella siten, että matkailu teollisuusalana ymmärretään ja siihen panostetaan myös paikallisesti.

SUOMA panostaa voimakkaasti kotimaan yhteismarkkinointiin yhteistyössä matkailuorganisaatioiden ja yritysten kanssa erityisesti ”100syytä lomailla kotimaassa -kampanjan” avulla, joka toteutetaan
v. 2019 kolmatta kertaa.

SUOMA edistää monin toimenpitein matkailun arvostusta toimialana ja ajaa määrätietoisesti hankkeita, joilla parannetaan matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta.

Erityisesti tuodaan esille ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun vientiin rinnastettavia tulovaikutuksia, matkailun tuottamaa arvonlisä- ja muuta verokertymää sekä pysyvien työpaikkojen luomista kaikkialle maahan. Perustana on kuitenkin kotimaisen matkailun lisääminen, koska sen osuus yöpymisistä on yli 70%.. Yhtenä keinona SUOMA ajaa entistä intensiivisemmin koulujen loma-aikojen siirtämistä, koska sillä on suora vaikutus kotimaisen kesämatkailukauden jatkamiseen ja sitä kautta myös ulkomaisten matkailijoiden palvelujen laajuuteen syyskesällä.

SUOMA pitää tärkeänä myös Suomen luonnonarvoista huolehtimista erityisesti luontoon tukeutuvilla matkailualueilla ja vastustaa ympäristöä vaurioittavan teollisuuden sijoittumista niiden läheisyyteen.
Luonto on koko Suomen matkailuvetovoiman perusta, jota ei saa päästää heikentymään.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2019:

Kotimaan matkailutarjonnan tehostettu yhteismarkkinointi

Suomeen suuntautuva kansainvälinen matkailu on hyvässä kasvuvauhdissa, mutta kotimaan matkailulla on edelleen tärkein rooli matkailutoimialan kokonaistuloksen kannalta. Kotimaisten yöpymisten määrä on n. 70% kaikista yöpymisistä. SUOMAn jäsenorganisaatiot toimivat aktiivisesti yhteistyössä Visit Finlandin kanssa kansainvälisillä markkinoilla, mutta SUOMA ottaa järjestönä vastuuta kotimaan matkailun kasvuun tähtäävistä toimenpiteistä ja erityisesti yhteismarkkinoinnista.

100 syytä lomailla kotimaassa -kampanja jatkuu SUOMAn pysyvänä toimenpiteenä

SUOMAn johdolla käynnistettiin v. 2017 kotimaan matkailun vuosikymmeniin suurin yhteiskampanja, 100 syytä lomailla kotimaassa, joka nosti uudenlaisella herättävällä tavalla kotimaan osin vähemmän tunnettujakin kohteita esille.

Kampanjaa jatkettiin kesällä 2018 ja sen painopistettä siirrettiin voimakkaasti somen wei kanavien systemaattiseen hyödyntämiseen kokopäivätoimisen some managerin avulla, tehokkaaseen digimarkkinointiin ja laajaan mediaviestintään. Tulokset olivat erittäin hyviä ja siitä konkreettisena tuloksena oli yli 900.000 tuotekorttien avausta 100syytä.fi nettisivuilla. Kampanjaa tuki myös TEM ja lisäksi mukana oli myös valtakunnallisia tahoja kuten Metsähallitus, VR ja maaseutumatkailun yhteistyöjärjestö Lomalaidun ry.

Hyvin onnistunutta 100 syytä kampanjaa jatketaan v.2019 ja pidennetään kampanjakautta tavoitteena lisätä kotimaista matkailua alkukesästä ja syksyllä. Kampanjan nettisivut avataan toukokuun alussa, some ja viestintä käynnistetään jo huhtikuussa. Syyskauden markkinoimiseksi kampanjan yksi tehostettu osa toteutetaan elokuun puolivälissä ja osallistujille tarjotaan mahdollisuus vaihtaa tuotekorttiin syyskautta markkinoiva näkymä. Some- ja viestintätoimet ulotettaan mahdollisimman pitkälle syksyyn.

Kampanjan budjetin kannalta on oleellista, että mahdollisimman moni matkailualue ja organisaatio budjetoi kampanjaosallistumisen jo syksyllä niin, että valmius kampanjan käynnistämiseen saadaan tehtyä ajoissa. Kauden 2018 kampanja todistaa sen, että panostuksille on saatu konkreettista vastinetta jokaisen mukana olleen ”syyn” osalta. https://xn--100syyt-cxa.fi/

100 syytä lomailla kotimaassa -teema kiinnitetään näkyvästi myös Matka -messut esiintymiseen, Suoma ryhmämyyntikiertueeseen ja muihin mahdollisiin SUOMAn esiintymisiin. Tavoitteena on, että sekä kuluttajat että elinkeino säilyttävät kosketuksen kampanjaan ympäri vuoden.

MATKA messuilla 100syytä kampanjan ennakko-avaus

MATKA 2019 -messuilla toteutetaan jo kymmenettä kertaa Palvelevat matkailutoimistot –infokokonaisuus. Info-osaston osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä toteutettuun konseptiin. Messuosasto brändätään nyt 100 syytä henkiseksi ja käynnistetään samalla 100syytä facebook sivuilla ja instagramissa kesään kohdistuva kilpailu ja sivujen tarkkailu/moderointi toukokuuhun saakka annetaan yhden matkailualan oppilaitoksen tehtäväksi. Siitä eteenpäin kampanjan somemanageri ottaa vastuun niistä.

Halleissa kiertävinä oppaina toimii edellisten vuosien tapaan n. 100 matkailualan opiskelijaa useista matkailualan oppilaitoksista. Toiminta on saanut vuodesta toiseen hyvää palautetta sekä näytteilleasettajilta että messuvierailta. Infotoiminnan lisäksi tapahtuma tutustuttaa oppilaitoksia, SUOMAa ja sen jäsenorganisaatioita toisiinsa. Samalla opiskelijat oppivat käytännön tasolla tuntemaan matkailualueita. Edellä mainitut toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä messuorganisaation kanssa. 100syytä kampanja tunnukset näkyvät myös oppaiden asuissa.

Saaristoasian neuvottelukunta on vahvistanut yhteistyökumppanuuden messuilla ja myös kotimaiset viinitilat ovat elävöittämässä aluetta. https://matka.messukeskus.com/

100syytä tehdä ryhmämatka kotimaassa

SUOMA ryhmämatka –myyntikiertueet ovat vuodesta toiseen osoittaneet tarpeellisuutensa ryhmämatkailun tehokkaana foorumina ja ovat selkeästi suurin Suomessa järjestettävä matkailun myyyntitapahtuma. Kiertueella oli v. 2017 pitkän historian 26. toimintavuosi, mikä osoittaa niiden tarpeellisuuden sekä yritys että organisaatiokentässä. SUOMAn jäsenorganisaatioiden tulisi entistä enemmän osallistua kierroksille yhdessä alueensa matkailuyritysten kanssa, jolloin osallistumisesta saadaan irti paras kokonaisteho. Myyntikiertueen ulkoiseen ilmeeseen ja jaettaviin materiaaleihin tuodaan 100syytä brändi-ilme. Vuonna 2019 toteutetaan kaksi neljän päivän kiertuetta ensimmäinen helmikuussa ja toinen lokakuussa.

Kiertueen hoitaminen on ulkoistettu Ykkösmediat Oy:lle ja erittäin hyvin toiminutta yhteistyötä jatketaan. https://www.ykkosmedia.fi/suoma/

Koulujen loma-aikojen siirto

SUOMA jatkaa entistä määrätietoisemmin koulujen kesälomien siirtoon tähtäävää vaikuttamista. Ministeri Lintilän aloitteesta tehty selvitys tukee siirron tarpeellisuutta ja selvityksen mukaan suora matkailutulon lisäys olisi sen myötä yli 200 miljoonaa euroa. Siirto tekisi myös elokusta täyspainoisen lomakuukauden ja palvelut olisivat nykyistä kattavammin käytössä ulkomaisten matkailijoiden keskeisenä loma-aikana.

SUOMA käy asiaan liittyen yhteistyökeskustelua useilla foorumeilla. Matkailujärjestöjen lisäksi SUOMA jatkaa aiheen käsittelyä ainakin Suomen yrittäjien, Keskuskauppakamarin ja ammattiliitto Pamin kanssa. Keskuskauppakamarin ja Suomen yrittäjien kanssa yhteistyövaihe oli aktiivisena jo v. 2013 ja Pamin kanssa yhteistyökeskustelua on käyty vuoden 2018 aikana. Toivottavan lopputuloksen kannalta on tärkeää, että asian taakse saadaan muitakin kuin matkailutoimijoita.

Majoitustilastoinnin kattavuuden parantaminen

Nykyinen tilastointivelvoite ei koske majoitusyksiöitä joissa on alle 20 vuodetta. Tilastoinnin ulkopuolelle jää näin ollen merkittävä määrä matkailullista kapasiteettia, joillakin alueilla runsaasta vuokrattavasta loma-asuntokannasta johtuen jopa 40 %. Lisäksi markkinoille on tullut runsaasti uutta tarjontaa mm. Airbnb kohteiden nopean kasvun myötä. Tämä tilastointiaukko vaikeuttaa merkittävästi matkailun taloudellisen arvon määritystä sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Lisäksi lainsäädäntöön perustuva tilastointivelvoite mahdollistaa verottajalle paremman seurannan ja tämän osa-alueen harmaan talouden vähentämisen.

SUOMA on tehnyt Työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen tilastoinnin tarkentamisesta vuonna 2017 ja 2018. Ministeriön alainen Tilastokeskus tekikin syksyllä 2018 selvityksen, jossa tarkastellaan lomamökkien saamista tilastoinnin piiriin. Selvityksen perusteella osa kapasiteetista voitaisiin lähinnä välittäjien toimesta saada mukaan virallisiin tilastoihin. Mikäli selvityksen kaavailut toteutuvat, niin se on askel oikeaan suuntaan, mutta ei tuo riittävää kattavuutta.
SUOMA esittää edelleen kattavana ratkaisuna lainasäädännön muuttamista niin, että tilastointivelvoitteen piiriin kuuluvat kaikki maksullisia majoituspalveluita tarjoavat yksiköt, poislukien tavanomaiseen asumiseen tarkoitetut vuokra-asunnot. Tilastoinnin piiriin kuuluisivat myös yksityismajoitusta tarjovat tahot. Tilastojen antaminen on nykyisin mahdollista sähköisesti suuremmille yrityksille Hotellinxin ja muiden vastaavien järjestelmien kautta. Myös pienille yksiköille voitaisiin helposti luoda nettipohjainen sähköinen tietojenantojärjestelmä Tilastokeskuksen toimesta. Tällöin ” automatisoitu” lisädata ei lisää oleellisesti Tilastokeskuksen työtä. Käynnistysvaiheeseen Tilastokeskukselle tulisi myöntää erillisrahoitus.

Sivun alkuun

2. Jäsenistö

SUOMA ry:n jäsenmäärä on 13 varsinaista alueorganisaatiojäsentä (ml. matkailukeskusjäsenet) ja 38 matkailutoimistojäsentä ja 11 yhteistyöjäsentä. Tämän lisäksi toiminnassa on mukana i-toimistojen käyttöoikeusmaksulla 59 i-toimistoa. Osalla alueorganisaatiojäseniä on useita i-toimistoja ja osalla i-toimistojäseniä useita i-pisteitä. Yhteensä verkostoon kuuluvia organisaatioita ja näiden toimipisteitä on lähes 130. Yhteistyöjäsenyyksien määrää kasvatetaan harkitusti valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

Toimintavuoden aikana jatketaan käynnistettyä strategiatyötä sekä i-toimistojen kriteeristön kehittämisen osalta että SUOMAn muuta toimintaa koskien. Työn taustana on jäsenistölle tehty kysely ja sitä täydentävät haastattelut. Hallitus on priorisoinut keskeisimmäksi uudeksi srategiseksi linjaukseksi koko jäsenkuntaa hyödyttävän 100syytä lomailla kotimaassa -kampanjan.

Sivun alkuun

3. Hallitus

Sääntöjen mukaan vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä ja lisäksi jokaiselle valitaan varajäsen. Vuonna 2019 hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, joista vähintään kaksi valitaan matkailutoimistojen edustajista.

Hallitus nimeää SUOMA ry:n edustajat valtakunnallisten ja muiden laaja-alaisten yhteisöjen hallintoelimiin.

Sivun alkuun

4. I-jaos

Vuosikokous valitsee i-jaoksen, johon kuuluu kuusi jäsentä ja vuodelle 2019 esitetään lisäksi kahden varajäsenen valitsemista. Näiden lisäksi i-jaoksen kokouksiin osallistuu myös yhdistyksen toiminnanjohtaja ja tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja. I-jaokseen valitaan mahdollisimman hyvin erityyppisiä i-toimistoja edustava koostumus.

I-jaoksen tehtävänä on käsitellä vihreän-kilven käyttöoikeushakemukset ja myöntää käyttöluvat. Lisäksi i-jaos käsittelee myös muita matkailutoimistojen kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen liittyviä asioita ja järjestää resurssien puitteissa verkostoitumistilaisuuksia ja koulutusta i-toimistojen työntekijöille. Vuoden 2018 aikana käynnistetty kriteeristön uusintatarpeiden tarkastelu viedään loppuun toimintavuoden alkupuoliskolla. I-toimistoille järjestetään opintomatka Tanskaan Aarhuusiin.

Sivun alkuun

5. Henkilöstö

SUOMA jatkaa sekä osa-aikaisen operatiivisen toiminnanjohtajan palvelujen hankkimista ostopalveluna että osa-aikaisen sihteerin palkkausta. Sihteerin tehtävänä on avustaa hallitusta ja hoitaa yhdistyksen taloutta ja juoksevia asioita. Muita ulkoisia palveluita hankitaan tarvittaessa hallituksen päätöksin budjetin sallimissa rajoissa. Osana käynnissä olevaa ja vuoden 2019 aikana jatkuvaa strategiatyötä selvitetään myös henkilöresursointia.

Sivun alkuun

6. Kokoukset

Hallitus kokoontuu v. 2019 vähintään neljä kertaa. I-jaos kokoontuu tarvittaessa niin, että uudet lupahakemukset käsitellään kohtuullisessa ajassa ja muista asioita varten kokoonnutaan erikseen 1-2 kertaa. Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti 31.9.2019 mennessä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään ajankohtaisiin asioihin ja tulevaisuuden trendeihin painottuva seminaari.

Sivun alkuun

7. Edustajat työryhmissä ja yhteisöjen hallintoelimissä

SUOMAn hallitus nimeää edustajat työryhmiin. Työryhmiin valitut henkilöt tuovat kokouksissa esille SUOMAn kannan ja toivomukset. Työryhmien jäsenet informoivat säännöllisesti hallitusta ja toiminnanjohtajaa.

SUOMAn lausunnot antaa hallitus. Hallitus pyytää tärkeisiin SUOMA ry:lle kohdistettuihin lausuntopyyntöihin kommentit jäsenistöltä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista.

SUOMAn tavoitteena on olla mukana mahdollisimman laajasti valtakunnallisessa matkailuun liittyvässä päätöksenteossa ja valtakunnallisesti tärkeiden hankkeiden valmistelussa.

Sivun alkuun

8. Koulutus

SUOMA toteuttaa tarvittaessa räätälöityä koulutusta jäsenistön tarpeiden mukaan. Koulutustarjontaa on kuitenkin runsaasti useiden yhteistyötahojen tuottamana ja tätä tarjontaa pyritään hyödyntämään entistä paremmin. Yhteistyöjäsenistä SMAL on ollut aktiivinen kouluttaja ajankohtaisessa uuden matkapakettilain eri vaiheissa, Matkamessuilla on laaja Matkatieto ohjelma ja myös Maralla on runsaasti koulutustarjontaa.

SUOMAn vuosiseminaari on kaikille jäsenille avoin ja laadukas koulutustapahtuma ja se pidetään syyskokouksen yhteydessä.

SUOMA on yhdessä Kuntaliiton ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n
kanssa kuntamarkkinointia ja viestintää edistävän PIIRI yhteisön organisoija. PIIRI tarjoaa vuosittain erittäin monipuolisen pääseminaarin ja 3-4 muuta maksutonta koulutuksellista tapahtumaa. Piiri organisoi myös Kuntamarkkinoinnin SM kisat, joihin matkailuorganisaatioiden kannattaa aktiivisesti osallistua.

SUOMAn aloitteesta syntynyt Matkailuakatemia on 10 matkailualan oppilaitoksen verkostomainen koulutus, joka hakee vielä muotoaan ja pysyvää toimintamallia. Akatemian vetovastuuta on alkuvaiheessa kokeiltu oppilaitosten vuorovedolla, mutta on todettu, että se vaatii toisenlaisen resursoinnin. Akatemia tarjoaa kuitenkin hyvin laajan kouluttautumismahdollisuuden sekä lyhytkestoisessa että tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Koulutusosioita voidaan lisäksi hyödyntää alueellisina esim. uusien kesätyöntekijöiden intensiivikoulutuksessa. SUOMA tarkkailee Akatemian tilannetta osallistuu tarvittaessa sen jatkokehittämiseen.

Sivun alkuun

9. Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterin avulla alueorganisaatiot, matkailutoimistot ja yhteistyöjäsenet voivat päivittää omia tietojaan ja nähdä muiden toimijoiden perustiedot. Lisäksi rekisteriohjelman kautta luodaan eri tahoilla julkaistavia tiedostoja, postitusosoitteistoja ja hoidetaan jäsenmaksulaskujen tuottaminen. Tietojen ajan tasalla pitäminen vaatii jäsenistöltä nykyistä parempaa aktiivisuutta esim. henkilötietojen ylläpidossa. Rekisterin perusteella lähetetään mm. kaikki SUOMAn sisäiset tiedotteet.

I-toimistojen sopimuksissa määritelty omavalvontailmoitusvelvoite on tullut pakolliseksi auktorisoinnin ehdoksi ja vuosittain marraskuussa tehtäväksi. Omavalvontailmoitusten tekemisessä on ollut puutteita ja tämä aiheuttaa vuosittain ylimääräistä työtä ja johtaa mm. laskujen uusintaan mikäli laskutusosoitteen muutosta ei ole päivitetty. Kaikkien i-toimistojen tulee jatkossa tehdä omavalvontailmoitus sovitulla tavalla.

Jäsenrekisteri vaatii sen rakenteen kehittämistä ja sitä tehdään toimintavuoden aikana resurssien puitteissa.

Sivun alkuun

10. Tutkimus ja matkailun vaikutusten mittaus

SUOMAn oma tutkimustoiminta keskitetään 100syytä kampanjan vaikutusten mittaamiseen ja sen kehityksen seuraamiseen. Lisäksi selvitetään kyselyillä tarpeen mukaan jäsenistön tilaa ja toiveita.

SUOMA pyrkii edistämään myös valtakunnallisten matkailututkimusten tuottamista ja matkailutulon mittaamisen kannalta oleellista tilastoinnin laajentamista.

Sivun alkuun

11. Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Sisäistä tiedottamista kehitetään siirtämällä laajempaa sisältöä entistä enemmän www.suoma.fi sivuille ja facebook sivulle. Kotisivujen sisältöä ja rakennetta kehitetään jatkuvasti resurssien puitteissa ja erityisesti aktivoidaan SUOMA facebook sivun käyttöä, joka toimi hyvin myös 100syytä kampanjan seurantavälineenä. Uusittu visualinen ilme on otettu käyttöön vuoden 2018 aikana ja sitä pidetään johdonmukaisesti esillä.

Ulkoinen viestinnän painopiste on 100syytä kampanjan yhteydessä tehtävässä mediaviestinnässä, jossa vuoden 2018 kokemusten mukaan saatiin kampanja-aiheisiin yhdistettynä hyvin esille myös SUOMA järjestönä. Tästä johdettua viestintää voidaan tehdä pitkälle syksyyn ja käynnistää se varhain kevättalvella. Muuta ajankohtaisviestintää tehdään tarpeen mukaan esimerkiksi mielipidekirjoitusten muodossa sekä keskeisiin toimenpiteisiin liittyen.

Sivun alkuun

12. Talous

SUOMA ry:n kokonaisbudjetti vuodelle 2019 on 78.750 euroa.

Jäsenmaksut/I-käyttöoikeusmaksut:  
Alueorganisaatiojäsenet / matkailukeskusjäsenet 790 €

I-toimistot

500 € (myös käyttöoikeusmaksu sama)
I-toimistojen sivupisteet 100 € (käyttöoikeusmaksu)
Yhteistyöjäsenet 680 €

Palkkiot ja matkakulujen korvaukset:

Palkkioita SUOMA:n hallituksen ja i-jaoksen jäsenille tai edustajille työryhmissä ei makseta. Matkakuluja voidaan korvata hallituksen päätöksellä tapauskohtaisesti, mikäli edustajan oma työantaja ei niitä korvaa.

SUOMA ry:n pitemmän tähtäimen talousrakennetta ja ansaintalogiikkaa tarkastellaan strategiatyön
osana.

Sivun alkuun

13. Yhteistyötahot ja jäsenyydet

SUOMA pyrkii laaja-alaiseen yhteistyöhön muiden valtakunnallisten matkailuun vaikuttavien tahojen kanssa. Jatkuvaa yhteistyötä tehdään mm. seuraavien toimijoiden kanssa:

VISIT FINLAND/BUSINESS FINLAND
Matkailualueet ja organisaatiot ovat olleet aktiivisesti ja ratkaisevassa roolissa mukana VisitFinlandin kasvuohjelmissa ja kansainvälisessä markkinoinnissa. Nyt painottuu erityisesti laajan Lakeland alueen kampanjointi, jonka toteutuksessa SUOMAn matkailuorganisaatioilla on keskeinen rooli.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TEM
Ministeriön matkailusta vastaavan ministeriin ja virkamieheen ja muihin avainhenkilöihin pidetään jatkuvia yhteyksiä. Yhteydenpidossa korostuu kotimaan matkailun edistäminen, tilastoinnin laajentaminen ja loma-aikojen siirtoon liittyvä selvitys sekä erityisen tärkeänä aiheena 100syytä kampanjatuen jatkuvuus.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MMM
Ministeriön alaisena toimii SUOMAn pitkäaikainen messuyhteistyökumppani Saaristoasiain neuvottelukunta. Lisäksi ministeriön hallinnonalaan kuuluu matkailun kannalta tärkeitä virastoja ja laitoksia kuten Metsähallitus, Luonnonvarakeskus Luke ja matkailurahoitukseen vaikuttava Maaseutuvirasto Mavi.

SUOMEN MATKATOIMISTO-ALAN LIITTO SMAL
Suomen matkatoimistoalan liiton kanssa jatketaan yhteistyötä ja yhtenä osa-alueena on MATKA- messujen aikana järjestettävä Matkatieto -koulutus. SMAL on tärkeässä roolissa uuden matkapakettilain koulutukseen ja käytännön tulkintoihin liittyvissä asioissa. SUOMA on SMAL:n toimialajäsen ja SMAL on SUOMAn yhteistyöjäsen.

LINJA-AUTOLIITTO
Linja-autoliitto SUOMAn yhteistyöjäsen. Erityisesti Linja-autoliiton tilausliikenteeseen painottuneet jäsenyritykset ovat tärkeä kohderyhmä SUOMA -kiertueen kannalta, mikäli nämä saadaan tuomaan ryhmämatkoja tekevien asiakkaidensa edustajia kiertuetapahtumiin.

MATKA -MESSUT
Matka -messuihin liittyvää yhteistyötä on kuvattu tarkemmin kohdassa ”keskeiset tavoitteet”.
Toiminnanjohtaja sekä Satu Hirvenoja Visit Turku, ovat SUOMAn edustajina MATKA -messujen kehitysryhmässä.

PIIRI
SUOMA on ollut jo yli 10 vuoden ajan aktiivisesti kehittämässä yhdessä Kuntaliiton ja SEKES ry:n kanssa PIIRI yhteisöä (www.piiri.info), johon kaikki SUOMAn toiminnassa mukana olevat henkilöt voivat maksutta liittyä. Piirin tavoitteena on kehittää kunnallisen sektorin markkinointi- ja viestintävalmiuksia. Piiri järjestää vuosittain useita koulutustapahtumia ja kuntamarkkinoinnin SM kilpailun joka huipentuu vuosittain toukokuussa järjestettävään pääseminaariin.

SUOMAn tavoitteena on pitää matkailua esillä osana kuntamarkkinointia ja matkailuorganisaatioiden aktiivinen osallistuminen Piiri tapahtumiin edesauttaa matkailun roolin esilletuomista kuntasektorilla.

MARA RY
Maran kanssa on tehty hyvää yhteistyötä mm. 100syytä kampanjan tiedottamisessa Maran laajalle jäsenkentälle. Useat SUOMAn jäsenorganisaatiot ovat Maran jäseniä.

ELY-KESKUKSET
SUOMA toimittaa vihreää I-kilpeä käyttävien toimistojen luetteloa säännöllisesti Ely-keskuksille ja antaa pyydettäessä lausuntoja I-toimistojen ennakko-opastehakemuksiin liittyen. Pääsääntöisesti lupa myönnetään vain vihreän I-kilven käyttöluvan saaneille toimistoille.

Ely -keskukset ovat nykyisin tärkein matkailun julkinen rahoittaja sekä kehittämis- että investointihankkeiden osalta. On tärkeää, että alueorganisaatiot pitävät säännöllistä yhteyttä Ely -keskusten matkailuasioista vastaaviin henkilöihin.