Suoma ry:n toiminta

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1. - 31.12.2017

1. Toiminnan tarkoitus

SUOMA ry on jäsenorganisaatioidensa ja näiden kanssa yhteistyössä toimivien matkailuyritysten puolueeton edunvalvoja ja verkostoitumisen edistäjä. Yhteistyöllä ja hyvien käytäntöjen jakamisella parannetaan sekä matkailuorganisaatioiden että matkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja toimintakykyä. SUOMA ajaa koko matkailuelinkeinon etua vaikuttamalla matkailun valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä toimimalla mahdollisimman aktiivisesti eri foorumeilla ja yhteistyöryhmissä.

SUOMA nostaa monin toimenpitein matkailun arvostusta toimialana. Erityisesti tuodaan esille ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun vientiin rinnastettavia tulovaikutuksia, matkailun tuottamaa arvonlisä- ja muuta verokertymää sekä pysyvien työpaikkojen luomista kaikkialle maahan.   Matkailun taloudellisten tulosten parantamiseen tarvitaan entistä tiiviimpää ja laajempaa yhteistyötä matkailun eri toimijoiden kesken ja myös valtiovallan riittävää panostusta erityisesti matkailuviennin edistämiseksi.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017:

Loma-aikojen porrastus rajattuna kokeiluna

SUOMA jatkaa pitkään esillä pidettyä vaikuttamista koulujen kesä- ja talvilomien porrastukseen matkailuelinkeinon sesonkien pidentämiseksi ja tasapainottamiseksi. SUOMA painottaa kesälomien siirtoon tähtäävää ratkaisua. On todettu, että muutoksen saaminen aikaan koko koulujärjestelmässä on haasteellista. SUOMA tekee aloitteen uudistuksen käynnistämiseksi kokeiluluonteisesti ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen matkailualan oppilaitosten kautta.  SUOMAt Akatemiassa mukana olevat 10 toisen asteen matkailuoppilaitosta ovat luontainen uudistuskeskustelun käynnistysryhmä. Näin edistettäisiin nopeasti matkailualan kesätyövoiman saatavuutta myös elokuussa.

Matkailun kasvuohjelmat/Matkailun tiekartta

Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämiseksi on valittu kolme matkailun kasvuohjelmahanketta, joita viedään eteenpäin Finpron osana toimivan Visit Finlandin toimesta.  Kasvuohjemat ovat Finrelax, Finland Stopover ja Merellinen saaristo. SUOMAn jäsenten tulee olla edelleen aktiivisia ohjelmiin osallistumisessa ja SUOMA ry:n tulee seuraamaan tiiviisti kasvuohjelmien sekä muiden ”matkailun tiekartta 2015-2025” linjausten etenemistä. Linjauksista ja matkailuorganisaatioiden roolista niiden toteuttamisessa käydään keskustelua Finpron Visit Finland yksikön johdon ja Työ- ja elinkeinoministeriön matkailuvastaavan kanssa.
 
Kotimaan matkailutarjonnan tehostettu markkinointi Suomi 100

SUOMAn tavoitteena oli jatkaa vuonna 2015 SUOMAn, Maran ja Pamin yhteistyönä toteuttamaa ”Olet jo perillä” radiokampanjan ideaa kotimaan matkailun edistämiseksi. Helsingin Sanomien painetuissa ja digivälineissä toteutettavaksi suunniteltuun kampanjaan ei kuitenkaan löytynyt riittävästi osallistujia ja kampanjoinnista jouduttiin luopumaan vuoden 2016 osalta. SUOMA selvittää onko mahdollista toteuttaa voimakas kotimaan kampanja Suomi 100 teemaan kytkeytyen
vuoden 2017 keväällä ja kesällä.  SUOMA käy keskustelun myös Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa, jolla on alustavien tietojen mukaan kaavailuja osallistua myös kotimaan markkinoinnin tehostamiseen.
 
SUOMA ryhmämatka –myyntikiertueet ovat vuodesta toiseen osoittaneet tarpeellisuutensa ryhmämatkailun tehokkaana foorumina ja ovat selkeästi suurin Suomessa järjestettävä matkailun myyyntitapahtuma.  SUOMA tehostaa kiertueiden markkinointia jäsenistölleen ja aktivoi jäseniä tukemaan yritysten mukanaoloa kiertueilla. Kiertueen hoitaminen on ulkoistettu Ykkösmediat Oy:lle ja hyvin toiminutta yhteistyötä jatketaan.

MATKA 2017 -messuilla toteutetaan jo kahdeksatta kertaa Palvelevat matkailutoimistot –infokokonaisuus ja tällä kertaa Suomi 100 teeman alla.  Info-osaston osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä nykyiseen konseptiin.  Infoalueelle suunnitellaan myös erilaista ohjelmaa yhdessä matkailualueiden kanssa. Tavoitteena on vuoden 2016 messujen tapaan muodostaa osastosta näyttävä kotimaan matkailun ”sydän”, kohtaamispaikka, ja tällä kertaa myös näyttävä Suomi 100 piste.  Yhteistyötä jatketaan myös vuoden 2016 osastolla mukana olleiden kotimaisten viinitilojen kanssa. SUOMA info osasto hyödyttää myös suurempia alueosastoja ohjaamalla messuvieraita aktiivisesti myös näihin.

Halleissa kiertävinä oppaina toimii edellisten vuosien tapaan n. 100 matkailualan opiskelijaa useista matkailualan oppilaitoksista. Toiminta on saanut erittäin hyvää palautetta sekä näytteilleasettajilta että messuvierailta aikaisemmilla messuilla.  Infotoiminnan lisäksi tapahtuma tutustuttaa oppilaitoksia, SUOMAa ja sen jäsenorganisaatioita toisiinsa. Samalla opiskelijat oppivat käytännön tasolla tuntemaan matkailualueita. Edellä mainitut toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä messuorganisaation kanssa.

SUOMA –akatemian ensimmäiset verkkokurssit käynnistyvät

Monivaiheisen ja useita vuosia kestäneen työstämisen jälkeen virtuaalinen oppimisympäristö SUOMAt Akatemia sai Opetushallitukselta käynnistysrahoituksen, jonka mukaisesti projektin valmistelua on jatkettu yhdessä 10 matkailualan oppilaitoksen kanssa. Lopulliseen pilotointimalliin tähtäävä jatkorahoitushakemus on jätetty vuoden 2016 syksyllä.  Ensimmäiset verkkokurssit käynnistetään vuoden 2017 alussa. Oppilaitosten sitoutuminen hankkeeseen ja samalla verkostoitumisen tiivistäminen on ollut kiitettävää.  Yhteisen näkemyksen pohjalta myös koulutuksen lopullisen muodon syntyminen on kestävällä pohjalla.  Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että pilotointivaiheessa saadaan Opetushallitus vakuutettua koulutuksen toiminnallisuudesta ja hyödyllisyydestä.

SUOMAt –akatemian tavoitteena on toimia virtuaalisen oppimisympäristön lisäksi myös verkostoitumisympäristönä ja edistää vertaisoppimista sekä matkailuorganisaatioiden että niiden alueella toimivien yritysten piirissä.


SUOMA –akatemian tavoitteena on toimia virtuaalisen oppimisympäristön lisäksi myös verkostoitumisympäristönä ja edistää vertaisoppimista sekä matkailuorganisaatioiden että niiden alueella toimivien yritysten piirissä.

Suoma Akatemiaan ovat sitoutuneet seuraavat kymmenen matkailualan koulutusta tarjoavaa oppilaitosta:

  • Haaga Instituutti-säätiö(koordinoiva oppilaitos Haagan osana oleva Helmi Liiketalousopisto)
  • Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin matkailuopisto /Rovaniemi ja Levi
  • Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia/ Hämeenlinna
  • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Edupoli / Helsinki, Vantaa ja Porvoo
  • Kotkan-Haminan Koulutuskuntayhtymä, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto
  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
  • Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto / Kuopio
  • Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy
  • Kiljavan opisto
  • Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
Yhteistyökumppanuudesta on neuvoteltu myös Lapin yliopiston ja Itä-Suomen verkostoyliopiston kanssa. Projektin koordinoinnista on vastannut ja vastaa edelleen Anu Nylund, jonka edustama Helmi Liiketalousopisto on nykyisin osa Haaga Instituutin oppilaitoksia.

Mukana olevat oppilaitokset tuottavat koulutuksen sisällön ja vastaavat opinto-ohjauksesta. SUOMAn roolina on tuoda ohjausryhmän kautta virikkeitä tarjottavaan sisältöön ja huolehtia koulutuksen markkinoinnista jäsenistölle.  Lisäksi SUOMA edesauttaa lisärahoituksen saamista, koska OPH:n rahoitus oli anottua pienempi. Alkuun koulutus suunnataan organisaatioille ja seuraavassa vaiheessa laajennetaan yrityksiin. SUOMAlla ei ole taloudellisia vastuita koulutuksesta, mutta talousarviossa varaudutaan sen edistämistoimenpiteisiin.

Sivun alkuun

2. Jäsenistö

SUOMA ry:n jäsenmäärä on 13 varsinaista alueorganisaatiojäsentä (ml. matkailukeskusjäsenet) ja 38 matkailutoimistojäsentä ja 11 yhteistyöjäsentä.  Tämän lisäksi toiminnassa on mukana i-toimistojen käyttöoikeusmaksulla 73 i-toimistoa. Osalla alueorganisaatiojäseniä on useita i-toimistoja ja osalla i-toimistojäseniä useita i-pisteitä. Yhteensä verkostoon kuuluvia organisaatioita ja näiden toimipisteitä on lähes 160.  Alueorganisaatioiden määrässä ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. I-toimistojen nettomäärissä odotetaan pientä kasvua, vaikka aikanaan tehtyjen kuntaliitosten vaikutuksesta joitakin pienempiä toimistoja on vuosittain lakkautettu.  Yhteistyöjäsenyyksien määrää kasvatetaan harkitusti valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

SUOMA toteutti i-toimistoille tehdyn kyselyn v. 2016 ja sen tuloksia hyödynnetään erityisesti koulutusohjelmien suunnittelussa. 

Sivun alkuun

3. Hallitus

Sääntöjen mukaan vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä ja lisäksi jokaiselle valitaan varajäsen. Vuonna 2017 hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä, joista vähintään kaksi valitaan matkailutoimistojen edustajista.

Hallitus nimeää SUOMA ry:n edustajat valtakunnallisten ja muiden laaja-alaisten yhteisöjen hallintoelimiin.

Sivun alkuun

4. I-jaos

Vuosikokous valitsee i-jaoksen, johon kuuluu kuusi jäsentä ja vuodelle 2017 esitetään lisäksi kahden varajäsenen valitsemista. Näiden lisäksi i-jaoksen kokouksiin osallistuu myös yhdistyksen toiminnanjohtaja ja tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja. I-jaokseen valitaan mahdollisimman hyvin eri tähtiluokkia ja erityyppisiä i-toimistoja edustava koostumus.

I-jaoksen tehtävänä on käsitellä vihreän-kilven käyttöoikeushakemukset ja myöntää käyttöluvat.  Lisäksi i-jaos käsittelee myös muita matkailutoimistojen kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen liittyviä asioita ja järjestää verkostoitumistilaisuuksia ja koulutusta i-toimistojen työntekijöille. I-jaos kehittää myös I -kriteeristöä ja päättää kriteeristöön tehtävistä muutoksista. 

Sivun alkuun

5. Henkilöstö

SUOMA jatkaa sekä osa-aikaisen operatiivisen toiminnanjohtajan palvelujen hankkimista ostopalveluna että osa-aikaisen sihteerin palkkausta. Sihteerin tehtävänä on avustaa hallitusta ja hoitaa yhdistyksen taloutta ja juoksevia asioita. Muita ulkoisia palveluita hankitaan tarvittaessa hallituksen päätöksin budjetin sallimissa rajoissa.

Sivun alkuun

6. Kokoukset

Hallitus kokoontuu v. 2017 vähintään neljä kertaa. I-jaos kokoontuu tarvittaessa niin, että uudet lupahakemukset käsitellään kohtuullisessa ajassa ja koulutuksellisia asioita varten kokoonnutaan erikseen 1-2 kertaa. Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti 31.9.2017 mennessä ja sen yhteydessä järjestetään jo perinteeksi muodostunut seminaari ja i-toimistojen koulutusohjelma.

Sivun alkuun

7. Edustajat työryhmissä ja yhteisöjen hallintoelimissä

SUOMAn hallitus nimeää edustajat työryhmiin. Työryhmiin valitut henkilöt tuovat kokouksissa esille SUOMAn kannan ja toivomukset. Työryhmien jäsenet informoivat säännöllisesti hallitusta ja toiminnanjohtajaa.

SUOMAn lausunnot antaa hallitus. Hallitus pyytää tärkeisiin SUOMA ry:lle kohdistettuihin lausuntopyyntöihin kommentit jäsenistöltä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista.

SUOMAn tavoitteena on olla mukana mahdollisimman laajasti valtakunnallisessa matkailuun liittyvässä päätöksenteossa ja valtakunnallisesti tärkeiden hankkeiden valmistelussa.

Sivun alkuun

8. Koulutus

Matkailuoppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettava SUOMAt -akatemia tarjoaa jatkossa virtuaalisen koulutusfoorumin sekä matkailuorganisaatioille että matkailuyrityksille. Akatemian kautta on mahdollisuus osallistua sekä tutkintoon johtavaan pitkäkestoiseen koulutukseen että lyhytkestoisempaan täydentävään koulutukseen. Koulutusosioita voidaan lisäksi hyödyntää alueellisina esim. uusien kesätyöntekijöiden intensiivikoulutuksessa. 

I-toimistoille järjestetään opinto- ja työseminaarimatka ulkomaiseen kohteeseen kevättalvella.

SUOMAn syysseminaari pidetään syyskuussa vuosikokouksen yhteydessä. Seminaariin kootaan hyvin teemoitettu koulutusohjelma, joka palvelee sekä alueorganisaatioiden että i-toimistojen tarpeita.
SUOMA syysseminaarin osallistujajoukon laajentamista entistä enemmän erilaisiin sidosryhmiin on harkittava. Osallistumisintressejä voi olla esim. yhteistyössä olevien oppilaitosten piirissä ja seminaarin yhteydessä voidaan tarjota myös näkyvyyttä ja esiintymismahdollisuuksia yhteistyöjäsenille. Seminaaripäivät, seminaaripaikka ja ainakin ohjelman teema on julkaistava hyvissä ajoin kevättalvella.

SUOMA on yhdessä Kuntaliiton ja Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES ry:n
kanssa kuntamarkkinointia ja viestintää edistävän PIIRI yhteisön organisoija.  PIIRI tarjoaa vuosittain erittäin monipuolisen pääseminaarin ja 3-4 muuta maksutonta koulutuksellista tapahtumaa, joista yksi on kevättalvella järjestettävä matkailuseminaari.

Sivun alkuun

9. Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterin avulla alueorganisaatiot, matkailutoimistot ja yhteistyöjäsenet voivat päivittää omia tietojaan ja nähdä muiden toimijoiden tiedot. Lisäksi rekisteriohjelman kautta luodaan eri tahoilla julkaistavia tiedostoja, postitusosoitteistoja ja hoidetaan jäsenmaksulaskujen tuottaminen. Tietojen ajan tasalla pitäminen vaatii jäsenistöltä nykyistä parempaa aktiivisuutta esim. henkilötietojen ylläpidossa. Rekisterin perusteella lähetetään mm. kaikki SUOMAn tiedotteet.   

I-toimistojen sopimuksissa määritelty omavalvontailmoitusvelvoite on tullut pakolliseksi auktorisoinnin ehdoksi ja vuosittain marraskuussa tehtäväksi. Tämä parantaa osaltaan rekisterin ajantasaisuutta ja varmistaa toimistojen tähtiluokituksen oikeellisuuden ja mahdolliset muutostarpeet.

Sivun alkuun

10. Tutkimus ja matkailun vaikutusten mittaus

SUOMA jatkaa Taloustutkimus Oy:n kanssa toteutettavaa matkailualuetutkimusta ja sen sisältöä kehitetään jatkuvasti. Tutkimuksen avulla saadaan luotettava tieto kuluneen kesän matkailusta ja päätöksentekoon vaikuttaneista asioista eri matkailualueilla.  Lisäksi syyskuussa tehtävässä tutkimuksessa selvitetään seuraavaan talvi- ja kesäkauteen liittyviä matkailuaikeita. Tutkimus tehdään joka toinen vuosi ja seuraava tutkimusajankohta on syyskuussa 2018.Vuoden 2016 tutkimuksen tuloksista tiedotetaan matka 2017 messujen yhteydessä. SUOMAn jäsenet ja yhteistyökumppanit voivat tilata tutkimuksen SUOMAn välityksellä 60% normaalihintaa edullisemmin. 

SUOMA pyrkii edistämään valtakunnallisten matkailututkimusten tuottamista ja matkailutulon mittaamisen kannalta oleellista tilastoinnin laajentamista.

Sivun alkuun

11. Tiedottaminen

Sisäistä tiedottamista tehdään pääsääntöisesti sähköpostiviestintänä. SUOMA ry:n kotisivujen (www.suoma.fi)  sisältöä on kehitetty jatkuvasti resurssien puitteissa ja erityisesti pyritään aktivoimaan SUOMA facebook sivun käyttöä. Viestintää pyritään jatkossa entistä enemmän siirtämään sisällön osalta internet sivuille ja facebookkiin. Sivuille voidaan tuottaa sekä SUOMAn yleisiä tiedotteita että erikseen i-toimistojen henkilöstölle suunnattuja tiedotteita. 

Ulkoisen tiedottamisen aiheita ovat erityisesti keskeisiin tavoitteisiin liittyvät asiat ja tiedottamista aktivoidaan Matka messujen yhteydessä mm. julkistalla Taloustutkimus Oy:n kanssa tehdyn tutkimuksen tulokset.

Valtakunnallinen tilastotieto hankitaan Visit Finlandin Rudolf tietokannan kautta ja täydennetään tarvittaessa muista lähteistä.

Sivun alkuun

12. Talous

SUOMA ry:n kokonaisbudjetti vuodelle 2017 on 75 500 euroa. Jäsenmaksut ja vihreän i-kyltin käyttöoikeusmaksut pidetään vuoden 2016 tasolla.

Jäsenmaksut/I-käyttöoikeusmaksut:

Alueorganisaatiojäsenet / matkailukeskusjäsenet 750 €

I-toimistot

490 € (myös käyttöoikeusmaksu sama)
I-toimistojen sivupisteet 100 € (käyttöoikeusmaksu)
Yhteistyöjäsenet 640 €

Palkkiot ja matkakulujen korvaukset:

Palkkioita SUOMA:n hallituksen ja i-jaoksen jäsenille tai edustajille työryhmissä ei makseta.  Matkakuluja voidaan korvata hallituksen päätöksellä tapauskohtaisesti, mikäli edustajan oma työantaja ei niitä korvaa.

Sivun alkuun

13. Yhteistyötahot ja jäsenyydet


Finpro / Mek

Visit Finland on toiminut vuoden 2015 alusta osana Finpron organisaatiota. Uudessa toimintatilanteessa SUOMA seuraa aktiivisesti kehitystä ja pyrkii pääsemään mukaan myös Finpron hallintoon. SUOMA on ollut Finpron jäsen, mutta yhdistys on muuttunut osakeyhtiöksi ja sen myötä jäsenyydet on lakanneet. SUOMAn jäsenistö on ollut aktiivisesti mukana Visit Finlandin vastuulla olevien matkailun kasvuohjelmien toiminnassa.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ministeriön matkailusta vastaavan virkamieheen ja muihin avainhenkilöihin pidetään jatkuvia yhteyksiä. Yhteydenpidon tavoitteet painottuvat Mek/Finpro fuusion jälkeen matkailun yleisten toimintaedellytysten kehittämiseen liittyviin asioihin ja matkailun tiekartan edistämiseen. Tavoitteena on myös saada ministeriö säilyttämään henkilöstössään riittävät matkailun asiantuntijaresurssit, jotka ovat matkailun taloudelliseen merkitykseen nähden olleet jatkuvasti alimitoitetut. SUOMAn yhteistyökumppanina on useiden vuosien ajan ollut TEM:n alla toiminut Saaristoasian neuvottelukunta, joka on nyt siirtynyt Maa-ja metsätalousministeriön alaisuuteen. 

Suoman matkatoimistoalan liitto - SMAL

Suomen matkatoimistoalan liiton kanssa jatketaan yhteistyötä ja yhtenä osa-alueena on MATKA- messujen aikana järjestettävä Matkatieto -koulutus. Yhteisenä intressinä on myös vaikuttaminen valmismatka lainsäädäntöön. SUOMA on SMAL:n toimialajäsen ja SMAL on SUOMAn yhteistyöjäsen. 

Linja-autoliitto

SUOMA on Linja-autoliiton toimialajäsen ja Linja-autoliitto SUOMAn yhteistyöjäsen. Linja-autoliiton jäsenyritykset ovat tärkeä kohderyhmä SUOMA -kiertueen kannalta ja myös kiertueyhteistyön edistäminen otetaan vuoden 2017 keskusteluagendalle.

Ely-keskukset

Tiehallinnon siirryttyä osaksi Ely-keskuksia toimittaa SUOMA vihreää I-kilpeä käyttävien toimistojen luetteloa säännöllisesti Ely-keskuksille ja antaa pyydettäessä lausuntoja I-toimistojen ennakko-opastehakemuksiin liittyen.  Pääsääntöisesti lupa myönnetään vain vihreän I-kilven käyttöluvan saaneille toimistoille.

Ely -keskukset ovat nykyisin tärkein matkailun julkinen rahoittaja sekä kehittämis- että investointihankkeiden osalta. SUOMA pyrkii syventämään keskusteluyhteyttä näistä aiheista pyrkimällä esiintymään Ely -keskusten valtakunnallisissa tai suuraluetapaamisissa. Lisäksi on tärkeää, että alueorganisaatiot pitävät säännöllistä yhteyttä Ely -keskusten matkailuasioista vastaaviin henkilöihin.

MATKA -messut

Matka -messuihin liittyvää yhteistyötä on kuvattu tarkemmin kohdassa ”keskeiset tavoitteet”.
Toiminnanjohtaja ja Satu Hirvenoja Turku Touringista ovat SUOMAn edustajina MATKA -messujen kehysryhmässä. 

Piiri

SUOMA on ollut jo 10 vuoden ajan aktiivisesti kehittämässä yhdessä Kuntaliiton ja SEKES ry:n kanssa PIIRI yhteisöä (www.piiri.info), johon kaikki SUOMAn toiminnassa mukana olevat henkilöt voivat maksutta liittyä. Piirin tavoitteena on kehittää kunnallisen sektorin markkinointi- ja viestintä valmiuksia. 

Piiri- verkosto tarjoaa vuoden aikana vähintään neljä laadukasta koulutustilaisuutta, joista kolme on maksuttomia. SUOMA vastaa kevään matkailuseminaarin ohjelmasisällöstä yhteistyössä Otava Median kanssa. Matkailuorganisaatioiden osallistumista tilaisuuksiin aikaisempaa runsaslukuisemmin pyritään viestintää tehostamalla lisäämään. Puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja ovat Kuntamarkkinoinnin SM-kisojen tuomaristossa.

Sivun alkuun