Suoma ry:n säännötSuoma ry:n säännöt

Föreningen Finlands turistorganisationer - FFTO rf, stadgar - Association of Tourism Organisations in Finland- VTOF

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys, SUOMA ry., jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki. Myöhemmin näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä SUOMA ry.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

SUOMA ry:n tarkoituksena on toimia kotimaan matkailun alueellisten organisaatioiden, matkailukeskusorganisaatioiden sekä teema- ja reittipohjaisten organisaatioiden yhteiselimenä ja edunvalvontajärjestönä matkailualan keskusjärjestöihin, valtion matkailuhallintoon ja muihin alalla toimiviin yhteisöihin nähden tavoittelematta kuitenkaan jäsenilleen välitöntä taloudellista ansiota tai etua. SUOMA ry:llä itsellään ei ole kaupallisia tarkoitusperiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi SUOMA ry pitää yllä yhteyksiä jäseniinsä ja jäsenkelpoisiin organisaatioihin, järjestää niille ja niiden henkilökunnille koulutustilaisuuksia, seminaareja ja neuvottelukokouksia yhteistyössä muiden alalla toimivien yhteisöjen kanssa, harjoittaa tiedotustoimintaa, neuvontaa ja tietojen vaihtoa jäsenkunnan kesken sekä antaa lausuntoja ja suosituksia sekä tekee aloitteita valtion matkailuhallinnolle ja muille viranomaisille sekä matkailualan järjestöille ja yhteisöille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Sivun alkuun

3 § Jäsenet

SUOMA ry:n varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä matkailualalla toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt. SUOMA ry:n varsinaiset jäsenet ovat matkailutoimisto-jäseniä, alueorganisaatiojäseniä, suuralueorganisaatio-jäseniä ja muita varsinaisia jäseniä.

Matkailutoimistojäseneksi voidaan hyväksyä virallisen I-kilpioikeuden ja Palvelevat matkailutoimistot -tunnuksen omaava matkailutoimisto, joka hoitaa kunnan matkailuneuvontaa.

Alueorganisaatiojäseneksi voidaan hyväksyä organisaatio, joka hoitaa useamman kunnan käsittävän alueen matkailupalveluiden markkinointia ja tuotekehitystä.

Suuralueorganisaatiojäseneksi voidaan hyväksyä organisaatio, joka hoitaa useamman alueorganisaation käsittävän alueen matkailupalveluiden markkinointia ja tuotekehitystä.

Muuksi varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä matkailukeskusorganisaatiot, jotka hoitavat matkailukeskuksen alueella toimivien yritysten yhteistä markkinointia ja tuotekehitystä. Lisäksi muiksi varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä teema- tai reittipohjaisesti toimivia matkailuorganisaatioita.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Muu jäsen:

Kannattajajäseniksi voidaan hyväksyä valtakunnallisia, alueellisia tai teemapohjaisia matkailun elinkeinosektoriin ja matkailuhallintoon kuuluvia oikeuskelpoisia yhteisöjä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistys voi perustaa hallituksen alaisuudessa toimivia rekisteröimättömiä toimikuntia ja jaoksia yhdistyksen tarkoituksessa mainittujen tehtävien toteuttamiseksi.

Eroaminen:

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen SUOMA ry:n vuosikokousta taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenmaksu:

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää SUOMA ry:n vuosikokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Varsinaisten jäsenten Jäsenmaksut porrastetaan siten, että matkailutoimistojäsenten jäsenmaksu on 50 % alueorganisaatiojäsenten jäsenmaksusta, mikäli matkailutoimisto on Suoma ry:n jäsenenä olevan alueorganisaation jäsen tai osakas. Muutoin matkailutoimistojäsenten jäsenmaksu on 70 % alueorganisaatiojäsenten jäsenmaksusta.

Sivun alkuun

4 § Hallitus

SUOMA ry:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsemina puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä, joille jokaiselle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Sekä varsinaiset että varajäsenet on valittava yhdistyksen varsinaisia jäseniä edustavista henkilöistä siten, että pyrkimyksenä on maan eri alueiden kohtuullinen edustus. Hallitukseen on pyrittävä valitsemaan kaksi matkailutoimistojäsenten edustajaa.
Hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi on pyrittävä valitsemaan alueorganisaatio- tai suuralueorganisaatiojäsenten edustaja.

Kausi:

Hallituksen toimikausi on vuosikokousta seuraava kalenterivuosi. Toimihenkilöt: Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Kokoukset:

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokouksissa puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallituksen tehtävistä:

Hallituksen erityisenä tehtävänä on pyydettäessä nimetä ja muutoinkin tehdä esityksiä SUOMA ry:n jäsenistöä edustaviksi jäseniksi valtakunnallisten ja muiden laaja-alaisten yhteisöjen hallintoelimiin, toimikuntiin ja työryhmiin, joiden toiminnassa jäsenistön asiantuntemus on tarpeen tai joiden toiminta vaikuttaa jäsenistön työhön tai sivuaa sitä. SUOMA ry:n rekisteröimättömien toimikuntien ja jaosten tehtävistä ja oikeuksista päättää hallitus. Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen mahdollisen toiminnanjohtajan ja muut toimihenkilöt sekä päättää heidän tehtävistään ja palkkauksesta.

Päätösvalta:

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

Sivun alkuun

5 § Suoma ry:n nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen erikseen määräämän hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa.

6 § Tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 21 päivää ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta. Yhdistykselle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille kummallekin varamiehet. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä on oltava HTM tai KHT tutkinnon suorittanut.

7 § Kokousten koollekutsuminen

SUOMA ry:n kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu jokaiselle jäsenelle joko kirjallisena tai sähköpostin välityksellä. Sähköpostilla lähetettävä kutsu lähetetään jäsenen Suoma ry:n yhteyshenkilörekisteriin ilmoittamalle henkilölle.

Sivun alkuun

8 § Suoma ry:n kokoukset

Vuosikokous:

Suoma ry:n vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen syyskuun loppua.

Muut kokoukset:

Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen tarpeelliseksi katsomista asioista ja aikoina tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä kahdenkymmenen yhden (21) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Äänioikeus:

Yhdistyksen kokouksissa on alueorganisaatio- ja suuralueorganisaatiojäsenillä kolme ääntä ja muilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni. Kannattajajäsenillä on kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Päätökset:

Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Sivun alkuun

9 § Vuosikokous

SUOMA ry:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus; Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  4. Esitetään edellisen tilivuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
  5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  6. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus;
  7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.
  8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa;
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Muuta:

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian SUOMA ry:n kokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Sivun alkuun

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja SUOMA ry:n purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on tällöin mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat sellaiseen tarkoitukseen, joka edistää matkailun alueellisten organisaatioiden työtä, purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat käytetään samaan tarkoitukseen.

SÄÄNNÖT REKISTERÖITY PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSESSA 16.11.2004

Sivun alkuun