Ahvenanmaa_1920.jpg

 

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys - SUOMA ry

Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1. - 31.12.2024

1. Toiminnan tarkoitus ja taustaa keskeisille toimenpiteille

 

SUOMA ry on jäsenorganisaatioidensa ja näiden kanssa yhteistyössä toimivien matkailuyritysten puolueeton edunvalvoja ja verkostoitumisen edistäjä. Yhteistyöllä ja hyvien käytäntöjen jakamisella parannetaan sekä matkailuorganisaatioiden että matkailuyritysten toimintaedellytyksiä ja toimintakykyä. SUOMA ajaa koko matkailuelinkeinon etua vaikuttamalla matkailun valtakunnalliseen päätöksentekoon sekä toimimalla mahdollisimman aktiivisesti eri foorumeilla ja yhteistyöryhmissä. Erityisen tärkeää on vaikuttaminen myös jokaisen jäsenen omalla alueella siten, että matkailu teollisuusalana ymmärretään ja siihen panostetaan myös paikallisesti.

Kestävän kehityksen mukaisen ja laaja-alaisesti vastuullisen matkailun periaate on entistäkin tärkeämpi keskeinen arvo, jonka toteuttamista SUOMA ja sen jäsenorganisaatiot edistävät kaikessa toiminnassaan.
SUOMAn jäsenyyden ehdottomana edellytyksenä on sitoutuminen näihin arvoihin. Arvot on kirjattu myös vuoden 2024 alussa käyttöön otettaviin uusiin I-lupa kriteereihin. SUOMA pitää erityisen tärkeänä Suomen luonnonarvoista huolehtimista niin, että jokainen matkailuyritys huolehtii osaltaan Suomen tärkeimmän matkailuvaltin säilymisestä. Lisäksi SUOMA vastustaa erityisesti luontoon tukeutuvilla matkailualueilla ympäristöä vaurioittavan kaivostoiminnan ja muun teollisuuden sijoittumista niiden läheisyyteen.2. Keskeisiä toimenpiteitä

 

● Matkailuneuvontapisteiden uusien toimintakriteerien käyttöönottaminen
● Koulujen loma-aikojen siirron selvittämisestä tehdyn esityksen pohjalta käytävä keskustelu valtionhallinnon eri tahojen kanssa ja laajan yhteisrintaman kokoaminen esityksen taakse
● 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan jatko harkitusti uudistaen
● SUOMA ryhmämatkakiertueelle haetaan uusia kohderyhmiä ja kumppanuuksia
● Tiivistetään edunvalvontayhteistyötä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken

 

2.1 Matkailuneuvontapisteiden uusien toimintakriteerien käyttöönottaminen  

SUOMA omistaa matkailuneuvonnan vihreä i-kilpi tavaramerkin ja myöntää sen käyttöoikeudet. Vihreää i-kilpeä käyttäviä neuvontapisteitä on reilut 100 kpl koko maan kattavasti.

Kriteeristön uusintatyö on saatu päätökseen vuoden 2023 aikana varsin pitkän ja perusteelliseen i-tiimin tekemän työn tuloksena. Luonnosvaiheessa tehdyn kenttäkyselyn palaute on yksiselitteisesti uudistusta tukeva.
Matkailijoiden palvelutarpeet ovat muuttuneet merkittävästi jo vuonna 2007 käyttöön otetun ja vuonna 2014 päivitetyn kriteeristön määrittelyistä. Matkailuneuvontapisteiden rooli on suuntautunut entistä enemmän some- ja digiympäristön ylläpitoon ja sitä kautta tapahtuvaan viestintään ja vastaavasti ympärivuotinen face to face -palvelu on vähentynyt.
Uudistuksella tähdätään siihen, että verkosto pystyy paremmin vastaamaan myös kansainvälisten asiakkaiden palvelusta. Kriteeristö on myös laadittu joustavasti päivitettäväksi seuraamaan muutostarpeita.
I-toimistot ovat hyvin toimiessaan keskeinen osa matkailijoiden katkeamatonta palveluketjua sekä ennen matkaa että matkan aikana kohdealueilla. Matkailuneuvontaverkosto saadaan näkymään yhtenä kokonaisuutena mm. Visitfinland.com -sivustolla sillä edellytyksellä, että tiedot syötetään sisään ja päivitetään datahubin kautta.
Uudistuksen myötä i-toimistot ryhmitellään kahteen luokkaan: ”Tourist Information" ja ” Tourist InfoPoint".

”Tourist Information” luokkaan siirtyvät pääosin kaikki nykyisen 3-5 tähden kriteerit täyttävät neuvontapisteet ja ”Tourist InfoPoint” luokkaan valtaosa 1-2 neuvontapisteistä.

”Tourist Information” luokkaan kuuluvat voivat vihreän I-tunnuksen alla toimia pääsesonkeja lukuun ottamatta myös täysin digitaalisesti ilman face-to-face yleisöpalvelua.

Molemmille i-luokille on määritelty selkeät yleiskriteerit niin, että toiminnan laatu varmistetaan. Vihreä I-säilyy käytössä uudelleen modifioituna ja tunnuksen tekstiosa kuvaa toimiston luonteen.

Kriteeristön ehtoihin kuuluu myös digitaalisen koulutusmoduulin läpikäyminen ja tavoitteena on tuottaa se hyvään valmiustilaan vuoden 2024 aikana. Tämän osalta tullaan tekemään yhteistyötä Visit Finlandin kanssa, niin että kansainvälisen matkailun tarpeet huomioidaan riittävästi. Yhteistyötä tehdään myös monien matkailun eri sektorien kanssa.

Koulutusmoduulin toteutukseen liittyy myös jo alustavasti käynnistetty yhteistyö Ruotsin i-luvat myöntävän Visitan kanssa, jolla on jo vastaava koulutusmoduuli. Visitan kanssa vaihdetaan tietoja myös kriteeristöasioista.

Koulutusmoduulia voidaan hyödyntää myös matkailuyritysten henkilöstön matkailutiedon lisäämisessä ja siihen voidaan liittää myös diplomi, jota voi hyödyntää työnhaussa. Todennäköisesti koulutusmoduulin tuottamisessa ja ylläpidossa tehdään yhteistyötä jonkun alan oppilaitoksen kanssa ja se vaatii joka tapauksessa SUOMAn ulkopuolista resursointia budjetin sallimissa rajoissa.

Uusien kriteerien mukaisesti toimitaan vuoden 2024 alusta ja niiden mukaan on kaikkien luvan saaneiden i-pisteiden toimittava siirtymäajan jälkeen 1.4.2024 alkaen. Tällöin myös uudistetut tunnukset on otettava käyttöön. I-tiimi työskentelee käyttöönoton eri vaiheissa ja keskeinen asia on nykyisen viisiportaisen luokituksen alla olevien toimistojen siirtäminen kahteen luokkaan mahdollisimman joustavasti.

Uudesta luokituksesta tehdään luonnollisesti viestintää sekä elinkeinon sisällä että mediaan suunnattuna. I-verkosto nostetaan uudella ilmeellä esille Matka 2024 -messuilla.

 

2.2. Koulujen loma-aikojen siirron selvittämisestä tehdyn esityksen pohjalta käytävä keskustelu valtionhallinnon eri tahojen kanssa ja vahvan yhteisrintaman kokoaminen ehdotuksen taakse

Koulujen loma-aikojen siirtäminen on ollut SUOMAn agendalla pitkään ja se sai lisää konkretiaa
kun vuonna 2018 ministerin Lintilän aloitteesta tehtiin selvitys siirron tarpeellisuudesta, joka osoitti konkreettisesti, että koulujen alkamisen siirtäminen kahdella viikolla toisi yli 200 miljoonan euron suoran matkailutulon lisäyksen. Todelliset ja tätä suuremmat taloudelliset vaikutukset matkailukenttään
tulevat kuitenkin kansainvälisen matkailun kilpailukyvyn paranemisen myötä mikäli elokuu saadaan täysipainoiseksi lomakuukaudeksi, kuten se on Suomelle tärkeissä matkailijoiden lähtömaissa.

Suomen matkailukohteiden palveluiden pitäisi toimia täysipainoisesti myös syyskaudella. Esimerkiksi monien Keski-Euroopan maiden lomakaudet ajoittuvat yli elokuun ja usein vielä syyskuun puolelle, jolloin Suomen koulujen alkaminen elokuun alkupuolella ja sen myötä kotimaisten matkailijoiden määrän väheneminen supistavat merkittävästi palvelutarjontaa ja pahentavat entisestään alan suurta työvoimapulaa. Lisäksi siirrolla olisi merkittävä työllisyysvaikutus myös muulle elinkeinoelämälle. Siirrolla olisi vaikutusta myös yleisemmällä tasolla Keski-Euroopan maiden kanssa käytävään liiketoimintaan, mikäli loma-ajat lähestyisivät Euroopan yleistä ajankohtaa.

SUOMAn ja elinkeinon piirissä on ymmärrys siitä, että tällainen muutos ei synny hetkessä ja sitä ei voida toteuttaa pelkästään matkailun tarpeista. Oleellista on saada selvitystyö aikaan valtionhallinnon puolella, jolloin selvitetään kaikki vaikutukset ja muutostarpeet eri tasoilla.

Lähtökohtana on, että mikään taho ei siirrosta kärsi, vaan pitkällä tähtäimellä se tuottaa selkeitä hyötyjä. Kansalaisten ja erityisesti lapsiperheiden mielipiteitä on selvitetty jo kahdessa kyselytutkimuksessa ja niiden tulokset puoltavat siirtoa.

Esityksen tekemistä jouduttiin siirtämään kahteen otteeseen ensin vaalien lähestymisen takia (vaikutettiin kuitenkin kansanedustajaehdokkaisiin) ja uuden hallituksen alkutaipaleen vaikeudet siirsivät esityksen tekemistä edelleen.


2.3. 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja jatkuu uudistuneena, mutta hyväksi todetun pohjan säilyttäen

Kotimaan matkailijoiden osuus koko maan yöpymisistä on vuositasolla 77%, useimmissa maakunnissa 80-90%. Poikkeuksena Lappi, missä kotimaisten ja ulkomaisten yöpymisten määrä on lähes yhtä suuri ja toisena poikkeuksena pääkaupunkiseutu, missä kotimaisten osuus on 61%.

Kesäkaudella, jolloin yöpymiset koostuvat suurelta osin lomamatkailusta kotimaisten yöpymisten määrä
on koko maan tasolla 80% ja suurimmassa osassa maakuntia 85-95%.

Kansainvälinen matkailu elpyy varsin hitaasti ja vielä v. 2022 ei oltu saavutettu pandemiaa edeltävän vuoden 2019 yöpymismäärä, ei myöskään siltä osin, jos venäläisten yöpymisiä ei huomioida tilastossa.

Kotimaan matkailun kasvun jatkuminen on matkailun kivijalka ja tuo lisää resursseja myös kansainväliseen markkinointiin. On muistettava, että pandemian yli selvittiin puhtaasti kotimaisen matkailun voimin ja se on huoltovarmuuskysymys myös mahdollisesti tulevien markkinahäiriöiden aikana.

100syytä-brändi on kasvattanut seitsemän vuoden ajan tunnettavuuttaan sekä 100syytä.fi -sivuston että lähes omiksi medioiksi luokiteltavien 100syytä-somekanavien osalta. Brändin tunnettavuus vaatii edelleen panostuksia ja tarvetta on esiintyä myös digikanavien ulkopuolella.

Matkailualueet ovat voineet tuoda erilaisten esiintymispakettien kautta laajan tarjontavalikoiman valtakunnalliseen näkyvyyteen. Erityisen tärkeää tämä on pienempien ja vähemmän tunnettujen kohteiden osalta. Nämä helmet ovat elävöittäneet 100syytä-sivuston lisäksi myös alueiden imagoa. Kuluttajat etsivät entistä enemmän omaleimaista ja idyllistä tarjontaa.

Matkailu on saatu 100syytä-kampanjaviestinnän avulla näkymään hyvin myös mediassa ja vuosi vuodelta enemmän näkyvyyksiä saadaan mm. medialle tarjottavien vinkkilistojen matkailukatsausten kautta. Media haastattelee mielellään SUOMAn edustajia ja luottaa 100syytä-kanavan keräämään dataan, kun tarkastellaan millaiset kohteet ja asiat kuluttajia ovat kiinnostaneet. Joka vuosi myös useat matkailuorganisaatioiden edustajat ovat esiintyneet 100syytä-viestinnän myötä, joko sitaateilla painetussa mediassa tai TV:n ja radion ajankohtaisohjelmissa.

Vuoden 2024 kampanjan lähtölaukaus tapahtuu Matka 2024 -messuilla, jossa SUOMA esiintyy perinteiseen tapaan Info-osastolla ja silloin aletaan 100syytä-somekanavissa kääntää kuluttajien huomiota kesään. Uusi kampanjasivusto avataan toukokuun alussa.

Tulevaa kampanjaa uudistetaan vastaamaan entistä paremmin kuluttajien kysyntää, mutta uudistuksessa kuitenkin aikaisempi hyväksi havaittu rakenne ja brändi säilytetään.
Kampanjaan osallistuville tulee aikaisempaa enemmän osallistumisvaihtoehtoja. Tavoitteena on myös hakea yhteyksiä kampanjaan osallistuvien alueiden muuhun markkinointiin niin, että toimenpiteet tukevat toisiaan. Lisäksi selvitetään, voidaanko ryhmämatkailun edistäminen ottaa osaksi kampanjaa, jolloin se tukisi SUOMAn ryhmämyyntikiertueiden toteutusta.

SUOMAlla ei ole kampanjan toteuttamiseen liittyvää taloudellista riskiä.

2.4. SUOMA ryhmämatkakiertueelle haetaan uusia kohderyhmiä ja kumppanuuksia

SUOMA ryhmämatka –myyntikiertue on suurin Suomessa järjestettävä matkailun myyntitapahtuma. Vuosittain on perinteisesti järjestetty kaksi neljän päivän kiertuetta, toinen helmi-tai maaliskuussa ja toinen syys- tai lokakuussa. Normaalivuosina kiertueen tilaisuuksiin on osallistunut yli 1200 ryhmämatkojen ostajaa ja palveluiden tarjoajina n. 220 matkailuyritystä/matkailuorganisaatiota.

Yhteistyössä kiertueille myyjinä osallistuneiden tahojen kanssa selvitetään, mitä uusia kohderyhmiä voidaan kiertueille saada asiakkaiksi. Asiakastahot painottuvat nykyisellään erilaisiin yhdistyksiin, joista keskeisenä ovat eläkeläisyhdistykset. Näiden lisäksi ostajiksi pyritään saamaan esim. ammatillisia järjestöjä, liikuntaan ja erilaisiin aktiviteetteihin liittyviä järjestöjä sekä valtakunnan- että aluetasolta.

Yhteistyötä lisätään Linja-autoliiton kanssa bussimatkanjärjestäjiin suunnatulla viestinnällä. Tavoitteena on saada näitä tuomaan kiertueelle omia asiakastahojaan PR-luonteisella myyntiä edistävällä matkalla, johon voi kiertuetapahtuman lisäksi yhdistää myös muita käyntejä matkareitin kohteissa. Viestinnästä on jo sovittu Linja-autoliiton kanssa. Liitto on SUOMAn yhteistyöjäsen.

Kiertueiden ulkoistamista jatketaan niitä pitkäjänteisesti ja laadukkaasti hoitaneen Ykkösmedia Oy:n kanssa https://www.ykkosmedia.fi/suoma/.
 

2.5. Matka-messuilla käynnistetään 100syytä-kampanjan ennakkoviestintä kuluttajille ja tuodaan matkailuneuvontapisteiden uudistus näyttävästi esille

SUOMAlla on messuilla aikaisempien vuosien tapaan Info-osasto keskeisellä paikalla ja sen toiminnassa on mukana yli 100 matkailualan opiskelijaa eri oppilaitoksista. Yli 10 vuotta kestäneen oppilaitosyhteistyön myötä yli 1500 opiskelijaa on saanut käytännön kokemusta messuista ja tutustunut myös SUOMA toimintaan. Osasto ja infotoiminta toteutetaan yhteistyössä messuorganisaation kanssa.

SUOMA messuosasto brändätään 100syytä-teemalla ja sen ohella nostetaan matkailuneuvontakriteeristön uudistus esille.

2.6. Tiivistetään edunvalvontayhteistyötä järjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken

Matkailun edunvalvonta on tällä hetkellä hyvin sirpaleista eikä palvele matkailukentän kokonaisuutta.
Jokaisella järjestöllä on oma agendansa, mutta sen toteuttamisen ohella tarvittaisiin laajamittaisempaa yhteistä edunvalvontaa. On nähtävä matkailukentän suuri kuva ja sitä kautta haettava yhteinen intressi keskeisissä asioissa. Järjestökentällä SUOMA, Mara, SMAL voivat tiivistää keskinäistä yhteistyötä ja koota muita pienempiä järjestäytyneitä toimijatahoja yhteisen sateenvarjon alle. Historiaa hyvinkin laajasta yhteistyöstä on vuosilta 1999 -2007, jolloin toimi Suomen matkailuelinkeino ry. Siihen kuuluivat kaikki merkittävät matkailusektorin toimijat mukaan lukien SUOMA, SMA, Mara, lento-ja laivayhtiöt.

Sivun alkuun

3. Jäsenistö

SUOMA ry:n jäsenmäärä on 15 varsinaista alueorganisaatiojäsentä (ml. matkailukeskusjäsenet), 40 matkailutoimistojäsentä ja 16 yhteistyöjäsentä. Tämän lisäksi toiminnassa on mukana i-toimistojen käyttöoikeusmaksulla 42 i-toimistoa. Osalla alueorganisaatiojäsenistä on useita i-toimistoja ja osalla i-toimistojäsenistä on useita i-pisteitä. Yhteensä verkostoon kuuluvia organisaatioita on 113 ja näiden toimipisteitä n. 120. Yhteistyöjäsenyyksien määrä on kasvanut vuosittain ja sitä kasvatetaan harkitusti valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

Toimintavuoden alussa käyttöön tuleva i-uudistus ei olennaisesti muuta jäsenmäärää, kuitenkin jossain määrin InfoPoint-pisteet voivat lisätä vihreän i-kilven käyttäjätahoja.

Sivun alkuun

4. Hallitus

Sääntöjen mukaan vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä ja lisäksi jokaiselle valitaan varajäsen. Vuonna 2024 hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja näille varajäsenet. SUOMAn vakiintuneen käytännön mukaan myös varajäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin, vaikka varsinainen jäsen olisikin paikalla.

Hallitus nimeää SUOMA ry:n edustajat valtakunnallisten ja muiden laaja-alaisten yhteisöjen hallintoelimiin.

Sivun alkuu

5. I-Tiimi

Vuosikokouksen päätöksellä valitaan i-Tiimi, johon v. 2024 kuuluu seitsemän jäsentä. I-Tiimiin valitaan mahdollisimman hyvin erityyppisiä i-toimistoja edustava koostumus. I-Tiimi valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

I-Tiimin tehtävänä on käsitellä vihreän i-kilven käyttöoikeushakemukset ja myöntää käyttöluvat. Lisäksi i-Tiimi käsittelee myös muita matkailuneuvonnan kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen liittyviä asioita ja järjestää resurssien puitteissa verkostoitumistilaisuuksia ja koulutusta i-toimistojen työntekijöille. I-Tiimin tehtävänä on varmistaa, että uuden I-kriteeristön pohjalta tapahtuva muutos 5-portaisesta luokituksesta kahteen kategoriaan sujuu aikataulun mukaisesti. Lisäksi I-Tiimi valmistelee koulutusmoduulin tuottamista ja Visit Finlandin kanssa alustavasti sovittua tietojen siirtoa datahubin kautta visistfinland.com -sivustolle.

Sivun alkuun

6. Henkilöstö

SUOMA hankkii toistaiseksi ostopalveluna osa-aikaisen toiminnanjohtajan ja taloushallinnon palvelut. Sihteeripalveluita ja muita ulkoisia palveluita hankitaan tarvittaessa budjetin sallimissa rajoissa. Toiminnanjohtajan tehtävien uudelleenjärjestelyä on valmisteltu 2023 aikana ja siihen pyritään löytämään ratkaisu alkukaudesta. Nykyinen toiminnanjohtaja on mukana siirtymäkauden ajan.

SUOMA on toiminut koko 30 vuotisen historiansa ajan hyvin pienillä kiinteillä resursseilla ja niiden vahvistamiseen on tarvetta myös nykyisten toimintojen osalta. Erityisesti 100syytä-kampanjaan kytkeytyy kampanjatoimiston tekemän työn lisäksi paljon SUOMAn omia resursseja vaativia tehtäviä kampanjan ohjaamisessa, mediaviestinnässä ja tutkimuksissa. Muutaman vuoden aikavälillä tavoitteena on päätoimisen toiminnanjohtajan ja sihteerin kokoinen organisaatio. SUOMA on ilmaissut TEMille halunsa laajentaa toimintaansa ministeriön selvityksessä esille nousseen kotimaan kehittämisorganisaation toimijana.

Sivun alkuun

7. Kokoukset

Hallitus kokoontuu v. 2024 aikaisemman käytännön mukaan neljä kertaa ja aina tarvittaessa. I-tiimi käsittelee lupahakemukset pääsääntöisesti sähköpostikokouksissa ja pitää sen lisäksi 2-3 läsnäolokokousta. Vuosikokous pidetään sääntöjen mukaisesti syyskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään perinteinen SUOMA -seminaari.

Sivun alkuun

8. Edustajat työryhmissä ja yhteisöjen hallintoelimissä

SUOMAn hallitus nimeää tarvittaessa edustajat työryhmiin. Työryhmiin valitut henkilöt tuovat kokouksissa esille SUOMAn kannan ja toivomukset. Työryhmien jäsenet informoivat säännöllisesti hallitusta ja toiminnanjohtajaa.

SUOMAn lausunnot antaa hallitus tai hallituksen valtuuttamana puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja. Hallitus pyytää tarvittaessa erityisen tärkeisiin SUOMA ry:lle kohdistettuihin lausuntopyyntöihin tai muihin merkittäviin kommentit jäsenistöltä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Tällainen asia toimintakaudella on mahdollisesti edistyvä kotimaan matkailun kehittämisorganisaatioon liittyvä ratkaisu.

SUOMAn tavoitteena on olla entistä enemmän edustettuna valtakunnallisessa matkailuun liittyvässä päätöksenteossa ja valtakunnallisesti tärkeiden hankkeiden valmistelussa. SUOMAn puheenjohtalla, varapuheenjohtajalla tai toiminnanjohtajalla tulee jatkossa olla paikka mm. matkailufoorumissa, matkailustrategian seurantaryhmässä ja Visit Finland Advisory Boardissa. Näistä käydään keskustelu TEM:n ja Business Finlandin kanssa.

Sivun alkuun

9. Koulutus

SUOMA lisää toimenpiteitä koulutuksen osalta järjestämällä kauden aikana kolme tasokasta asiantuntijaluentoa etäyhteydellä ja avoimina myös yrityksille. Hallitus kartoittaa aihepiirit ja tarpeet, pyritään tuomaan sellaista tietoa ajankohtaisista aiheista, jota ei muuten saatavissa.

SUOMAn vuosiseminaari on kaikille avoin ja laadukas koulutustapahtuma ja se pidetään syyskokouksen yhteydessä.

Uuden i-kriteeristön käyttöönottoa varten järjestetään i-toimistoille tarvittaessa webinaarimuotoinen tilaisuus. Lisäksi i-uudistukseen liittyy digitaalinen koko maan perusmatkailutiedon koulutuspaketti, joka on jokaisen i-toimistoissa työskentelevän läpikäytävä. Koulutusta voidaan hyödyntää myös yritysten henkilöstön matkailutiedon lisäämisessä. Koulutuspaketti valmistellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Sen valmistelussa tehdään yhteistyötä mm. Visit Finlandin kanssa. Vuoden 2023 aikana on avattu yhteistyökeskustelu myös Ruotsin Visitan kanssa. Visita myöntää Ruotsin i-luvat ja siellä on kehitetty vastaava koulutusmoduuli .

Sivun alkuun

10. Jäsenrekisteri

Jäsenrekisterin avulla alueorganisaatiot, matkailutoimistot ja yhteistyöjäsenet voivat päivittää omia tietojaan ja nähdä muiden toimijoiden perustiedot. Rekisterin perusteella lähetetään myös kaikki SUOMAn sisäiset tiedotteet. Rekisteriä joudutaan kehittämään osin i-uudistuksen muuttuvan rakenteen takia ja se on myös teknisesti vanhentunut ja tietoja ei voida automaattisesti siirtää suoma.fi -sivuille. Uudistaminen toteutetaan taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa.

Sivun alkuun

11. Tutkimus ja matkailun vaikutusten mittaus

SUOMAn oma tutkimustoiminta keskitetään nykytoimintojen säilyessä talvella tehtävään matkustushalukkuuden, ostovoiman ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvään ulkoistettuun tutkimukseen sekä sen seurantatutkimukseen huhtikuussa. Talven tutkimus antaa tietoa 100syytä-kampanjan rakenteen ja sisällön viimeistelyyn ja kevään tutkimusta voidaan hyödyntää mediaviestinnässä. Lisäksi 100syytä-kampanjan dataa voidaan hyödyntää kesällä ja syksyllä tehtävässä mediaviestinnässä.

Tilastollinen tieto saadaan monipuolisesti Tilastopalvelu Rudolfin kautta ja niitä analysoidaan sekä jäsenkentän että mediaviestinnän tarpeisiin.

Tutkimustulokset ovat osoittautuneet erittäin tärkeäksi mediaviestinnän pohjaksi ja SUOMAan sekä 100syytä-kampanjan kautta saatavaan kuluttajien kiinnostuksesta kertovaan dataan mediassa luotetaan. Sen ansiosta SUOMA ja 100syytä-kampanja on saanut erittäin hyvää näkyvyyttä valtakunnan mediassa.

Sivun alkuun

12. Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Sisäisen tiedottamisen tärkeimpänä välineenä on edelleen sähköpostiviestintä, jolla voidaan tarvittaessa ohjata suoma.fi -sivuille laajempiin tietosisältöihin. Sivuilta löytyy mm. 100syytä-kampanjamateriaalit ja kaikki ajankohtaiset tiedotteet. Nopeaan ja usein tapahtuvaan viestintään sähköposti on kokemusten mukaan toimivin kanava.

Säännöllisten uutiskirjeiden tuottaminen ja lähettäminen esim. 3-4 kertaa vuodessa on todettu tarpeelliseksi, mutta se vaatii sekä suoma.fi-sivuston kehittämistä että lisää henkilöresursointia.

Ulkoisen viestinnän painopiste on 100syytä-kampanjan yhteydessä tehtävässä mediaviestinnässä, joka on onnistunut erittäin hyvin. Kampanjaviestinnän yhteydessä SUOMA on tuotu systemaattisesti esille myös järjestönä ja SUOMAn asema kotimaan matkailun asiantuntijana vahvistui merkittävästi erityisesti koronakesien myötä. Median kommenttipyyntöjä tulee viestinnän ja kampanjatoimiston mediapitchauksen seurauksena kesäkaudella viikottain ja myös näyttäviä esiintymisiä valtakunnan medioissa on säännöllisesti. Muuta ajankohtaisviestintää tehdään tarpeen mukaan esimerkiksi mielipidekirjoitusten muodossa sekä keskeisiin toimenpiteisiin liittyen.

Sivun alkuun

13. Talous

SUOMA ry:n perustoimintojen kokonaisbudjetti vuodelle 2024 on xxxx euroa. Perusbudjetin lisäksi SUOMAn toimintaan kytkeytyvää rahaliikennettä on 100syytä-kampanjan vuosittainen n. 400.000 euron budjetti ja SUOMA ryhmämyyntikiertueen osallistumismaksut n. 150 000-190 000/vuosi. Valtion tukea 100syytä-kampanjaan on saatu useina vuosina 35.000, vuonna 2023 tukea ei saatu. TEM:ltä saatujen tietojen mukaan harkinnanvaraisia tukia ei v. 2024 myönnetä, vaan tuet tulevat julkiseen hakuun ja siihen SUOMA osallistuu, mikäli tukiehdot sen mahdollistavat.

Jäsenmaksut/I-käyttöoikeusmaksut   
Alueorganisaatiojäsenet / matkailukeskusjäsenet 896 €

I-toimistot

567 € (myös käyttöoikeusmaksu sama)
I-toimistojen sivupisteet 200 € (käyttöoikeusmaksu)
Yhteistyöjäsenet 772 €

Jäsenmaksut ja i-kilven käyttöoikeusmaksut ovat samat kuin v. 2023

Palkkiot ja matkakulujen korvaukset:

SUOMAn hallituksen ja i-jaoksen jäsenille tai edustajille työryhmissä ei makseta palkkioita. Matkakuluja ja SUOMAn tapahtumamaksuja voidaan korvata hallituksen päätöksellä tapauskohtaisesti, mikäli edustajan oma työnantaja ei niitä korvaa.

 

Sivun alkuun

14. Yhteistyötahot ja jäsenyydet

 

SUOMA toimii laaja-alaisesti yhteistyössä muiden valtakunnallisten matkailuun vaikuttavien tahojen kanssa. Jatkuvaa yhteistyötä tehdään mm. seuraavien toimijoiden kanssa:

VISIT FINLAND/BUSINESS FINLAND
Matkailualueet ja organisaatiot ovat aktiivisesti ja ratkaisevassa roolissa mukana Visit Finlandin tuotekehitysohjelmissa ja kansainvälisessä markkinoinnissa.

VisitFinlandin kanssa on sovittu matkailuneuvontapisteiden esille nostamisesta visitfinland.com -sivustolla datahubin kautta. Tämä tuo uudistuneen i-toimistoverkoston jäsenille näkyvyyden myös kansainvälisellä puolella.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ TEM
Ministeriön matkailusta vastaavaan uuteen ministeriin ja virkamiehiin ja muihin avainhenkilöihin pidetään jatkuvia yhteyksiä. Yhteydenpidossa korostuu kotimaan matkailun edistäminen, 100syytä-kampanjan jatko ja muut SUOMAn keskeisissä toimenpiteissä mainitut asiat. SUOMA on valmis neuvottelemaan TEMin kanssa kotimaan kehittämisorganisaation toimijan roolista, mikäli TEM tekee päätöksen sen edistämisestä. TEM:n selvityksessä esille tulleen kehittämisorganisaation jatkotoimista ei ole toistaiseksi tietoa.

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MMM
Ministeriön alaisena toimii SUOMAn pitkäaikainen messuyhteistyö- ja 100syytä-kampanjan kumppani Saaristoasiain neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kanssa käydään jatkokeskustelut vuoden 2024 kampanjaan osallistumisesta ja Matka-messut yhteistyöstä. Neuvottelukunta oli mukana 2023 kampanjassa. Lisäksi ministeriön hallinnonalaan kuuluu matkailun kannalta tärkeitä virastoja ja laitoksia kuten Metsähallitus, Luonnonvarakeskus Luke ja matkailurahoitukseen vaikuttava Maaseutuvirasto Mavi.

SUOMEN MATKAILUALAN LIITTO SMAL
SMALIN kanssa jatketaan yhteistyötä ja yhtenä osa-alueena on MATKA-messujen aikana järjestettävä Matkatieto-koulutus. SUOMA on SMAL:n toimialajäsen ja SMAL on SUOMAn yhteistyöjäsen. SMAL on tärkeä asiantuntija pakettimatkalakiin liittyvissä kysymyksissä. Vaikka SMAL keskittyy pääosin Suomesta ulospäin suuntautuvaan matkailuun, niin SUOMA näkee sen tärkeänä osapuolena, kun tarkastellaan matkailua kokonaisuutena. Suomalaisten matkustaminen ulkomaille pitää yllä tarvittavia kansainvälisiä liikenneyhteyksiä, jotka palvelevat ulkomailta Suomeen tulevia matkailijoita. Yhteistyötä SMAL.n kanssa pyritään tiivistämään ja siitä on käyty keskusteluja vuoden 2023 puolella.

LINJA-AUTOLIITTO
Linja-autoliitto on SUOMAn yhteistyöjäsen. Erityisesti Linja-autoliiton tilausliikenteeseen painottuneet jäsenyritykset ovat tärkeä kohderyhmä kotimaan ryhmämyynnin kannalta. sektorin nousua. Liiton kanssa tehdään konkreettista yhteistyötä viestimällä liiton julkaisun kautta mahdollisuutta tuoda SUOMA-kiertueelle bussimatkanjärjestäjien avainasiakkaita.

MATKAMESSUT
SUOMA jatkaa hyvää yhteistyötä Matkamessujen kanssa 2024. SUOMA organisoi edelleen messujen info-osaston yhdessä matkailualan oppilaitosten kanssa..
SUOMAn osasto brändätään 100syytä matkailla Suomess -teemalla ja tuodaan näyttävästi esille myös matkailuneuvontapisteiden uudistus ja uudet tunnukset. 100syytä-somekanavissa käynnistetään kesään tähtäävä kilpailu.

Toiminnanjohtaja on ollut SUOMAn edustajana MATKA-messujen kehitysryhmässä ja edustusta voidaan täydentää hallituksen jäsenellä tai varapuheenjohtajalla. Suomen Messut on SUOMAn yhteistyöjäsen.

MARA RY
Maran kanssa on tehty hyvää yhteistyötä mm. 100syytä-kampanjan viestinnässä Maran laajalle jäsenkentälle. Useat SUOMAn jäsenorganisaatiot ovat Maran jäseniä.

ELY-KESKUKSET
SUOMA toimittaa vihreää I-kilpeä käyttävien toimistojen luettelon pyydettäessä ELYLLE ennakko-opastehakemuksiin liittyen. Pääsääntöisesti lupa myönnetään vain vihreän I-kilven käyttöluvan saaneille toimistoille.

ELY-keskukset ovat myös keskeinen matkailun julkinen rahoittaja sekä kehittämis- että investointihankkeiden osalta. On tärkeää, että alueorganisaatiot pitävät säännöllistä yhteyttä oman alueensa ELY -keskusten matkailuasioista vastaaviin henkilöihin.